AHF Louvri New Orlando Healthcare Center and Pharmacy

AHF Louvri New Orlando Healthcare Center and Pharmacy

In Nouvèl pa AHF

ORLANDO (26 jiyè 2017) — Fondasyon Swen Sante SIDA (AHF), pi gwo òganizasyon mondyal SIDA a, te òganize yon gwo ouvèti ak seremoni koupe riban pou nouvo sant swen sante Orlando li a ki sitiye nan 1701 N. Mills Avenue nan MadiAHF te anonse tou Doktè Suzy Boules kòm youn nan nouvo founisè swen sante li yo ki pral dirije sant swen sante sa a. Sant Swen Sante AHF Orlando ap ofri randevou pasyan Lendi-Vandredi ant 8:00 am ak 5:00 pm Ou ka pran randevou lè w rele (407) 204-7000. Lokal la pral ofri tou yon Famasi AHF sou plas pou bay pasyan yo sèvis famasi.

“Doktè. Boules pote plis pase 30 ane eksperyans nan AHF e depi plizyè milye pasyan atravè Orlando se yon doktè fè konfyans,” te di Direktè Rejyonal Sid AHF. Shaundia Blan. “Nou kontan anpil pou nou mete fòs ak Doktè Boules e kounye a nou gen ekspètiz li ak pasyon li pou bay bon jan kalite swen pou pasyan yo dirije ekip medikal nou an nan lokal AHF nan Orlando.”

Sant Swen Sante AHF yo vize diminye kantite nouvo dyagnostik VIH/SIDA lè yo bay:

  • Tès VIH gratis pou moun ka konnen sitiyasyon yo;
  • Lyen imedyat nan swen - kèlkeswa kapasite pou peye - pou moun ki teste pozitif; epi
  • Sipò atravè swivi kontinyèl pou asire aderans ak yon rejim sante ki pral finalman pwolonje esperans lavi epi redwi risk transmisyon.

"AHF Pharmacy kontan anpil pou l elaji sèvis famasi nou yo nan Florid atravè nouvo lokal nou an nan Orlando," te di Ofisye Anchèf Famasi AHF. Scott Carruthers. "Lè nou fè sèvis famasi yo disponib toupre Sant Swen Sante AHF nou an, nou fè efò pou nou jwenn aksè nan medikaman pou sove lavi pasyan nou yo bezwen yo pi fasil posib pou ankouraje aderans ak rejim tretman yo epi redwi pousantaj nouvo enfeksyon VIH nan rejyon an."

AHF Famasi se yon etablisman sèvis konplè ki gen anplwaye ak famasyen ki espesyalize nan medikaman VIH/SIDA (ansanm ak sèvis famasi jeneral) ki bay kliyan aksè a espesyalis adisyonèl, medikaman ak sèvis yo bezwen pou yo an sante ke posib. Revni ki pwodui nan famasi AHF ede kontribiye pou pran swen pasyan AHF atravè mond lan epi 96 santim nan chak dola ou touche nan famasi a sipòte sèvis mondyal ak nasyonal AHF pou VIH/SIDA, tankou tretman, tès, ak defans.

Nan 2015, Yo te rapòte 580 nouvo ka dyagnostik VIH nan Orlando. 40% moun ki fèk dyagnostike ak VIH ant 2011 ak 2015 yo te nwa, 27% Panyòl/Latino, ak 29% blan.

Sant Byennèt nan Broward County ofri tès depistaj VIH ak STD gratis
FLUX kondane entèdiksyon militè transganr