Husted kontinye devan pou Pharma

In Pledwaye, Nouvèl pa AHF

Sekretè Deta Ohio rejte 194,375 siyati elektè yo sou mezi bilten vòt pou pri dwòg Ohio, li site rezilta litij ki annatant.

COLUMBUS, OH (31 Out 2016) An repons a yon batay legal k ap kontinye sou yon pwopozisyon mezi bilten vòt Ohio ki ta ka bese pri dwòg pou pwogram leta nan Ohio, avoka ak sipòtè mezi a, ke yo rekonèt kòm Ohio Drug Price Relief Act, jodi a. te eseye depoze siyati elektè yo pou sipòte mezi a, ke moun ki fè pati yo gen entansyon mete sou bilten vòt Novanm 2017 la nan tout eta a.

Sepandan, Sekretè Deta Ohio a, Jon Husted, te refize aksepte petisyon an pou mete pwoblèm pri dwòg la sou bilten vòt la devan votè yo pou ane pwochèn, e li te poze kesyon si moun ki ap sipòte mezi a gen dwa pou yo ranpli jiskaske OSC regle yon ka legal ki annatant devan yo. Tribinal kote sipòtè yo ap chèche rekiperasyon siyati votè adisyonèl anvan yo, sipòtè yo kwè ke Husted te atake ilegalman.

“Apeprè 3:30 pm jodi a, nou te eseye depoze Petisyon Siplemantè a pou n chèche fè Lwa sou Sekou sou Medikaman Ohio yo avanse epi soumèt bay votè yo. Nou te prezante 22 bwat petisyon—10,063 petisyon ak 194,375 siyati,” te di. Don McTigue, avoka nan kabinè avoka McTigue & Colombo, ki reprezante sipòtè mezi bilten vòt la. “Apre nou pa gen pèmisyon pou nou depoze petisyon an jodi a, nou imedyatman depoze a Mosyon pou sekou ijans ak Tribinal Siprèm nan ap chèche yon lòd pou pèmèt nou depoze Petisyon Inisyativ Siplemantè a. Nou te mande tou yè ke Sekretè a aksepte petisyon nou an sou yon baz kondisyonèl, men li te rejte opsyon sa a.”

“Sekretè Deta Jon Husted yon lòt fwa ankò montre tout bon koulè li kòm yon moun kap dirije pou Big Pharma, ki pote dlo pou yon endistri visye, moralman fayit ki se yon etap pi wo pase endistri tabak la nan je piblik la—ki gen ladan 7.7 milyon votè ki anrejistre. nan Ohio," te di Tracy Jones, Direktè Rejyonal Midwès ak Direktè Nasyonal Kanpay Defans ak yon defann Lwa soulajman pri dwòg la. “Men sa Jon Husted ap eseye anpeche moun Ohio yo vote: fè pwogram eta Ohio yo pa peye plis pou dwòg pase sa Depatman Afè Veteran yo peye. Kòm yon egzanp: kounye a selèb Epi-pen la—yon sovtaj pou timoun ak lòt moun ki gen reyaksyon alèjik. Mylan, konpayi dwòg la, te ogmante pri Epi-pen li a $608. Pri VA a se $183. Si lejislati yo pa pral aji pou kontwole pri dwòg sa a ekstrèm ak enjistifyan, votè yo ta dwe gen chans pou yo pran pèz.

Dapre la Columbus Dispatch, "Biwo Husted te di nan yon mosyon ki te depoze apremidi a ke yon desizyon tribinal ak lwa eleksyon eta a pa pèmèt Fondasyon SIDA SIDA pou depoze yon petisyon siplemantè konplè pou moman sa a. Kòm yon rezilta, Husted te di ke li pa pral aksepte yon nouvo depoze pa fondasyon an espere pita nan semèn sa a."  Dispatch la rapòte tou, "Tribinal Siprèm lan te deside nan kòmansman mwa sa a ke fondasyon an ka soumèt plis siyati, men li te endike, byenke san klè, ke pwoblèm nan ka oblije tounen nan Asanble Jeneral la olye pou yo dirèkteman nan bilten vòt la. Kòm yon lwa inisye, pwoblèm dwòg la dwe premye prezante bay lejislatè yo ki gen kat mwa yo aji sou pwopozisyon an. Si lejislatè yo pa aji, petisyonè yo ka rasanble yon nouvo seri anviwon 91,000 siyati votè ki anrejistre yo pou yo vin sou bilten vòt la.”

Lwa soulajman pri dwòg Ohio pral amande lwa Ohio pou mande pwogram eta yo peye menm oswa mwens pou medikaman sou preskripsyon kòm Depatman Afè Veteran Etazini.[1]. Moun k ap sipòte yo te gen entansyon fè inisyativ la parèt sou bilten vòt eleksyon prezidansyèl Ohio an Novanm 2016, men mouvman obstructionist—ak sipòtè yo kwè, ilegal—pa Sekretè Deta Husted te fòse moun k ap defann mezi bilten vòt la pou vize bilten vòt Ohio Novanm 2017 la.

[1] Prix ​​VA jeneralman kwè ke yo dwe 20% a 24% pi ba pase pou prèske nenpòt lòt pwogram gouvènman an.

 

AHF Double Panno reklam nan Miami ankouraje itilizasyon kapòt pou anpeche transmisyon Zika
Avoka defann mezi kapòt pwopozisyon 60 Kalifòni an kont fo atak nan jounal chak jou.