AHF Ouvè Cleveland Wellness Center

In Nouvèl pa AHF

Klinik nan Cleveland Healthcare Center AHF a pral bay tès depistaj gratis pou STD, VIH nan Mèkredi soti 5:00 PM rive 8:00 PM.

CLEVELAND (20 jen 2016) SIDA Fondasyon Swen Sante (AHF) te louvri dernye Sant Byennèt li nan Cleveland semèn pase a, ki ofri tès depistaj gratis, konfidansyèl pou VIH ak lòt maladi transmisib seksyèlman (STD) soti nan kote li nan Sant Swen Sante AHF nan SIDA Taskforce nan Greater Cleveland nan. 2829 Euclid Ave., Cleveland, OH 44115. Sant Byennèt la ap ouvri pou antre nan Mèkredi soti 5:00 PM - 8:00 PM.


KISA: AHF ouvè Cleveland Wellness Center pou ofri tès depistaj gratis pou STD ak VIH.

KOTE: Sant Byennèt AHF Cleveland nan Sant Swen Sante AHF nan Gwoup Travay SIDA Greater Cleveland | 2829 Euclid Ave, Cleveland OH 44115 | (216) 357-3131

KI LÈ: Mèkredi, 5:00 PM pou 8:00 PM


Sant Byennèt AHF yo fèt pou fè tès ak tretman pou STD aksesib, pratik, ak abòdab, epitou pou ankouraje tès depistaj sante seksyèl regilye pou tout moun ki aktif seksyèlman. Sèvis yo ofri yo enkli tès VIH gratis ansanm ak tès depistaj gratis ak tretman pou klamidya, gonore, ak sifilis. Sant Byennèt se yon pwogram nan Cleveland AHF Healthcare Center. Klinik plen sèvis AHF, ki te dirije pa Doktè Jose Poblete, bay swen medikal konplè ak tretman pou moun k ap viv ak VIH/SIDA. Pou plis enfòmasyon sou AHF Cleveland Healthcare Center, tanpri rele (216) 357-3131.

"Nouvo lokal Byennèt sa a se yon resous ki nesesè anpil pou kominote lokal la epi li espere grandi rapidman," te di. LaRaun Clayton, Direktè Egzekitif Pwovizwa Gwoup Travay SIDA Greater Cleveland. "Nan premye chanjman nou an, Mèkredi semèn pase a, nou te wè nèf pasyan pou tès depistaj VIH ak STI."

"Nou kontan ajoute sèvis Sant Byennèt nou yo nan Sant Swen Sante Cleveland nou an epi elaji kapasite nou pou nou ofri tès depistaj STD ak VIH pou adilt ki aktif seksyèlman nan yon anviwònman pratik, konfidansyèl," te di. Tracy Jones, Direktè Rejyonal Midwès ak Direktè Nasyonal Kanpay Defans pou AHF. "Ak chanjman kiltirèl yo ak ogmantasyon nan aplikasyon mobil date yo ede ogmante ogmantasyon nan maladi seksyèlman transmisib-espesyalman nan mitan jèn adilt-nou vle moun yo fè tès depistaj STD woutin yon eleman kle nan plan yo pou yon vi an sante."

Dapre done 2014 ki soti nan Sant pou Kontwòl ak Prevansyon Maladi (CDC), Cleveland/Cuyahoga County rapòte 11,363ka klamidya, 3,802 ka gonore ak 80 ka sifilis prensipal ak segondè. 210 Nouvo dyagnostik VIH yo te rapòte tou an 2014.

AHF opere diznèf Sant Byennèt nan Distri Columbia ak sèt eta, tankou Florid, Kalifòni, Illinois, New York, Ohio, Texas ak Washington. Pou plis enfòmasyon sou sèvis ak lokal Wellness Center, tanpri vizite www.freestdcheck.org.

AHF Europe òganize rapid konsiltasyon tès VIH nan Tallinn
LOUD lapenn Viktim Orlando yo, montre solidarite ak kominote LGBT Latino