Siyati bilten vòt yo pou Pri Dwòg Ohio yo resètifye, men Sekretè Deta 'Outlaw' Husted kontinye ap obsève lalwa volontèman

In Pledwaye, Nouvèl pa AHF

At Direktiv san parèy Sekretè Deta Ohio a, Jon Husted, Komisyon Konsèy eleksyon lokal yo te oblije resètifye votè yo. petisyon siyati pou Lwa Ohio soulajman pri dwòg, a sitwayen-kondwi inisyativ bilten vòt pou a lwa pou kontwole pri dwòg pou pwogram leta nan Ohio.  

Konte yo te rankontre pwòp Husted a 29 janvyeth dat limit pou resètifikasyon nan a to validation plis pase 98.5%; sepandan, Husted kounye a kontinye fè espre defi obligasyon legal li pou transmèt lang inisyativ la bay Asanble Jeneral Ohio a. Mwa- Long, e k ap kontinye, reta se yon mouvman politik ilegal pa Husted sou òf nan yon kabinè avoka pharma ki te kontribye plis pase $44,000 nan eleksyon li yo pandan ane yo.

COLUMBUS, OH (2 fevriye 2016) Manm Ohioans pou Pri Medikaman Ekitab jodi a te atake Sekretè Deta Ohio. Jon Husted paske li kontinye fè espre obstak lwa a lè li defye obligasyon legal li yo konsènan sètifikasyon siyati elektè yo ak transmisyon langaj inisyativ bilten vòt yo bay Asanble Jeneral Ohio pou yon sitwayen ki kondwi inisyativ bilten vòt ki pral chanje lwa Ohio pou bese pri dwòg pou tout pwogram leta yo. Lwa pwopoze a, Lwa soulajman pri dwòg Ohio , pral amande lwa Ohio pou egzije pwogram eta yo peye menm bagay la oswa mwens pou medikaman sou preskripsyon kòm Depatman Afè Veteran Etazini.[1]. Moun k ap sipòte yo planifye pou yo fè inisyativ la parèt sou bilten vòt eleksyon prezidansyèl Ohio an Novanm 2016 la.

Konsèy elektoral lokal yo te sètifye siyati elektè yo nan fen Desanm. Husted te gen yon obligasyon legal pou transmèt lang inisyativ pou lwa pwopoze a bay Asanble Jeneral la 4 janvye.th, jou ouvèti sesyon lejislatif la.

Sepandan, nan dat 4 janvye 2016, Husted te pran etap san parèy pou mande konsèy eleksyon konte Ohio yo pou yo re-egzamine tout siyati elektè yo sou petisyon inisyativ yo apre li te resevwa yon lèt sou non opozan lwa pwopoze a. Li te echwe tou pou transmèt lwa pwopozisyon an bay Asanble Jeneral la. Mouvman an—yon reta ki dire yon mwa e k ap kontinye, te lajman konsidere kòm yon efò pou deraye chans inisyativ la pou yo te plase sou bilten vòt Novanm nan.

Husted te konsidere li tou kòm yon mouvman politik tèt kale sou òf Bricker & Eckler LLC, kabinè avoka Columbus ki reprezante Rechèch famasetik ak manifaktirè Amerik (PhRMA), gwoup komès pwisan ak gwo twou san fon endistri dwòg la. Bricker & Eckler te kontribye plis pase $44,000 nan divès kanpay elektoral Husted pandan ane yo.

Konte Ohio yo te rankontre pwòp Husted 29 janvyeth dat limit pou resètifikasyon siyati nan yon to validation plis pase 98.5%; sepandan, kounye a, Husted ap kontinye defye volontèman obligasyon legal li pou l transmèt lang inisyativ la bay Asanble Jeneral la.

“Nou fache, men nou pa etone ke Sekretè Husted ap antrave lwa ke li te sèmante pou l respekte. Husted ankò echwe pou akonpli obligasyon legal li a epi transmèt langaj inisyativ nou an ak lwa pwopoze a bay Asanble a pou konsiderasyon li—yon aksyon li ta dwe pran yon mwa de sa,” te di. Tracy Jones, Direktè Egzekitif Gwoup Travay SIDA nan Greater Cleveland ak youn nan kat moun ki defann inisyativ sitwayen Ohio. "Kounye a, nou pèdi yon mwa konplè epi n ap kontinye pèdi tan kritik nan pwosesis inisyativ la, ak yon 6 jiyè.th dat limit ap parèt pou posib rasanbleman siyati adisyonèl. Omwen votè Ohio yo wè kounye a ipokrizi enkwayab nan Sekretè Husted, yon politisyen 'outlaw' ak kandida pou gouvènè Ohio ki klèman achte ak peye pou pharma, ki pa gen okenn travay hatch twò piti pou li-e aparamman pa gen okenn dwòg pri twò wo-pou Moun Ohio li swadizan sèvi yo.”

 

Litij sou 'Ohio Drug Price Relief Act' ak enfòmasyon jeneral sou mezi bilten vòt

Apre Husted te retounen petisyon siyati yo bay konsèy elektoral lokal yo epi li te refize ranpli devwa legal li a pou l transmèt langaj inisyativ la ak lwa pwopoze a bay Asanble a pou yo konsidere li, Fondasyon Swen Sante SIDA (AHF), prensipal sipòtè inisyativ la, te depoze yon pwosè nan Tribinal Siprèm Ohio (Ka # 2016-20) osi byen ke Tribinal Distri Etazini, Sid Distri Ohio, Divizyon Lès k ap chèche tou yon lòd restriksyon tanporè [Ka: 2:16-cv-00038-JLG-NMK Doc. #:1] ak mosyon pou yon lòd restriksyon tanporè [Ka: 2:16-cv-00038-JLG-NMK Doc. #:2] ak fòse Sekretè Husted valide petisyon siyati yo epi transmèt lwa pwopoze a bay Asanble a. Tou de pwosè ak mosyon pou yon TRO rete annatant, e tribinal federal la te pwograme yon konferans sou sitiyasyon an pèsòn pou vandredi 5 fevriye sa a.th a 10:30am. 

McTigue, McGinnis & Colombo LLC te depoze pwose yo nan non kat moun kap defann inisyativ pri medikaman an ansanm ak AIDS Healthcare Foundation (AHF), yon sipòtè inisyativ la ki gen yon gwo prezans nan Ohio ki ofri prevansyon VIH, tès. ak tretman VIH/SIDA ak sèvis famasi nan eta a.

“Komisyon eleksyon lokal yo te revize ak sètifye petisyon nou yo an akò ak enstriksyon Sekretè Husted nan fen Desanm, e konsèy yo te rapòte ke te gen plis pase ase siyati valab, men paske Sekretè Husted pa t vle ranpli obligasyon legal li anba Ohio. Konstitisyon an, nou te chèche asistans tribinal yo pou asire ke lwa sa a sou pri dwòg yo ta ka mete devan lejislati Ohio a ak/oswa devan elektè yo nan Novanm nan,” te di. Don McTigue, Avoka ak McTigue, McGinnis & Colombo LLC. “Fevriye pase a, Sekretè Husted te deside egzakteman opoze jan li te fè sou petisyon siyati pou Lwa soulajman pri dwòg Ohio nan yon diskisyon prèske idantik sou validasyon siyati nan yon ka separe Konsèy Eleksyon Konte Pickaway. ”

Yon pati nan ezitasyon Husted nan sètifye petisyon siyati pou pri dwòg yo te konsène validite—ak kantite aktyèl—siyati sou papye espesifik siyati endividyèl yo te ranpli ak sètifye lokalman. Sepandan, dapre dosye eta a, 23 fevriye 2015, Sekretè Husted te kase yon menm kantite vòt nan Konsèy Eleksyon Pickaway la nan yon ka ki sanble ak ka inisyativ pri dwòg la nan kote li te deklare:

"Se yon lwa byen etabli ke yon konsèy eleksyon pa ka rejte yon pati-petisyon sèlman paske deklarasyon sikilatè a endike ke li gen plis siyati pase li." “Anplis de sa, mwen te toujou enstwi konsèy eleksyon yo ....... [i]si kantite siyati yo rapòte nan deklarasyon an egal oswa pi gran pase kantite total siyati ki pa tache sou pati-petisyon an, Lè sa a, Komisyon Konsèy la pa rejte pati-petisyon an akoz nimewo siyati ki pa konsistan. Olye de sa, Komisyon Konsèy la dwe revize validite chak siyati kòm dabitid.” "Nan limyè enstriksyon sa a ak jurisprudence ki la depi lontan, mwen kase egalite a an favè valide petisyon Mesye Ford [Pickaway County]."

Nan ka Pickaway County yo, te gen omwen de (2) petisyon an kesyon—yonn ak uit (8) siyati ak youn ak 21, men sikilatè a te ekri ke li te temwen 25 siyati sou chak. Sa yo se menm kalite swadizan diferans ke Husted te site mwa pase a lè li te konplètman sispann tout pwosesis inisyativ la sou mezi pri dwòg la.

 

Jan nou koumanse sou Lwa soulajman pri dwòg Ohio

Nan dat 3 out 2015, Pwokirè Jeneral Ohio Mike DeWine te apwouve langaj petisyon pou yon inisyativ bilten vòt pou pri dwòg nan Ohio k ap chèche pou Depatman Afè Veteran pri pou pwogram leta yo. Nan dat 13 Outth, Komisyon vòt Ohio te apwouve lwa yo pwopoze a kòm yon sèl pwoblèm. Kòm yon rezilta, mezi sa a, ki te sipòte pa AHF ak Ohioans pou Pri Ekitab Medikaman, te otorize pou rasanble siyati-yon efò ki te kòmanse seryezman 19 Out.th nan Ohio.

Nan moman sa a, la cleveland.com sitwèb (Gwoup medya Nòdès Ohio) rapòte, "Sipòtè yo kapab kounye a kòmanse kolekte 91,677 siyati votè yo ki anrejistre Ohio yo oblije mete pwoblèm nan devan Asanble Jeneral Ohio. Lè sa a, lejislatè eta yo ta gen kat mwa pou yo aji sou lejislasyon an. Si yo rejte oswa chanje lwa pwopoze a, sipòtè yo gen chans pou yo kolekte yon lòt 91,677 siyati pou mete pwoblèm nan devan votè yo.”

Moun k ap sipòte Lwa soulajman pri dwòg Ohio te soumèt 116,015 siyati elektè yo, pi plis pase 91,677 siyati ki nesesè pou kalifye inisyativ la. Nan dènye semèn desanm nan, apre ofisyèl eleksyon lokal yo nan 88 konte Ohio yo te sètifye siyati respektif yo, sipòtè yo t ap tann fòmalite sètifikasyon ofisyèl Sekretè a nan siyati yo ak transmisyon ki vin apre a nan lang inisyativ pwopoze a bay Asanble Jeneral Ohio a lè Sekretè Husted pito. te retounen petisyon siyati yo epi answit echwe pou transmèt lwa pwopoze a bay Asanble a.

Dapre lang nan petisyon Ohio, “Lwa soulajman pri dwòg Ohio ta adopte Seksyon 194.01 Kòd Revize Ohio pou mande pou malgre nenpòt lòt dispozisyon lalwa epi nan mezi lalwa federal pèmèt, Eta Ohio pa dwe antre nan okenn akò pou achte preskripsyon. medikaman oswa dakò pou peye, dirèkteman oswa endirèkteman, pou medikaman sou preskripsyon, ki gen ladan kote eta a se moun ki peye final la, sof si pri nèt la se menm oswa mwens pase pri ki pi ba a ke Depatman Afè Veteran Etazini te peye pou menm medikaman an.”

[1] Prix ​​VA jeneralman kwè ke yo dwe 20% a 24% pi ba pase pou prèske nenpòt lòt pwogram gouvènman an.

 

AHF felisite OMS pou Deklarasyon rapid sou Zika, mande plis repons mondyal pase sou Ebola
Porn Biz Peye $61K amann pou kontribisyon ilegal kanpay etranje ... ak kontribisyon ilegal kanpay etranje