Defansè yo soumèt 171,205 siyati pou mezi vòt 2016 pou pri dwòg nan Ohio.

In Nouvèl pa AHF

LOS ANGELES (22 desanm 2015)—Defansè pri medikaman yo ki afilye ak Ohioans pou Pri Ekitab Medikaman ak AIDS Healthcare Foundation (AHF) jodi a te depoze 171,205 siyati elektè ki anrejistre Ohio ak ofisyèl leta yo pou sipòte Lwa soulajman pri dwòg Ohio, yon inisyativ bilten vòt pwopoze nan tout eta a ki pral revize lwa Ohio pou mande pwogram eta yo peye menm oswa mwens pou medikaman sou preskripsyon kòm Depatman Afè Veteran Etazini. Ak majorite Ameriken yo nonmen Abòdab medikaman ki koute chè pou maladi kwonik tankou VIH, epatit, kansè ak maladi mantal kòm yon pi gwo priyorite swen sante, defansè pri dwòg Ohio yo te reponn lè yo travay atravè eta a pou kolekte siyati elektè yo pou mete Lwa soulajman pri dwòg Ohio. nan bilten vòt Novanm 2016 la. Mezi a gen pou objaktif pou diminye pri medikaman sou preskripsyon nan eta a lè li bay pwogram gouvènman eta yo kapasite pou yo pa peye plis pou medikaman pase VA a, ki jeneralman resevwa rabè 20% a 24% pou medikaman sou preskripsyon.

“Nan biwo vòt apre biwo vòt, Ameriken yo kontinye eksprime enkyetid pwofon yo konsènan depans eksplozyon swen sante ak medikaman sou preskripsyon yo. Pou moun ki gen maladi kwonik tankou VIH, epatit ak kansè ki depann de medikaman yo pou yo rete vivan, bezwen ijan pou kontwole gwo depans dwòg yo pi ijan pase jis yon eslogan kanpay oswa yon senp diskisyon politik," te di. Tracy Jones, Direktè Egzekitif Taskforce SIDA nan Greater Cleveland ak youn nan moun ki defann sitwayen mezi Ohio. "Chak jou, moun ap chwazi ant nesesite debaz yo nan lavi yo ak peye pou medikaman yo. Chanjman kòmanse lakay, e se poutèt sa n ap frape lari atravè eta a pou ogmante konsyantizasyon ak sipò pou Lwa soulajman pri dwòg Ohio. Lefèt ke nou te kolekte prèske de fwa plis siyati ke nou bezwen pou lejislati a pran aksyon nan pwen sa a montre klèman gwo sipò Ohioans yo pou bese pri medikaman sou preskripsyon. Lidè eta nou yo eli yo swa bezwen fè fas ak pwoblèm sa a dirèkteman oswa pèmèt votè Ohio yo pran pozisyon an Novanm 2016 pou kontwole pri dwòg yo si lejislatè yo pa kapab pran aksyon.”

SIDA011_541x441

"Pandan ke nou te wè anpil prèv ki sanble pa gen limit nan avaris antrepriz nan konpayi pharmaceutique, nou konnen tou ke Ameriken yo fatige santi yo pè chak fwa yo ale nan doktè a oswa li lè yo jwenn yon preskripsyon ranpli," te di. Michael Weinstein, prezidan Fondasyon Swen Sante SIDA. “Pri medikaman sou preskripsyon astronomik yo fè tout moun mal—eksepte pwen debaz fabricants dwòg yo. Sa a dwe sispann."

Depi mitan mwa Out, defansè AHF ak Moun Ohio pou Pri Ekitab Medikaman yo ap kolekte siyati atravè eta a pou kalifye Lwa soulajman pri medikaman Ohio pou bilten vòt Novanm 2016 la. Malgre ke 91,677 siyati sèlman (egal a 3 pousan nan vòt yo te fè pou gouvènè nan eleksyon ki pi resan an) gen obligasyon pa lwa eta a pou sitwayen yo inisye lejislasyon, defansè pri dwòg yo soumèt 171,205 siyati jodi a pou verifikasyon pa ofisyèl eleksyon eta a. Yon fwa verifye, lejislati eta a pral gen kat mwa pou aji sou mezi a. Lejislatè Leta yo dwe pase lalwa jan sa ekri a oswa sipòtè yo dwe kolekte yon lòt 91,677 siyati pou Ohio Drug Price Relief Act parèt sou bilten vòt nan tout eta Novanm 2016 la.

Dapre langaj petisyon Ohio a, “Lwa soulajman pri dwòg Ohio ta adopte Seksyon 194.01 Kòd Revize Ohio pou mande pou malgre nenpòt lòt dispozisyon lalwa epi nan mezi lalwa federal pèmèt, Eta Ohio pa dwe antre nan nenpòt akò pou achte medikaman sou preskripsyon oswa dakò pou peye, dirèkteman oswa endirèkteman, pou medikaman sou preskripsyon, tankou kote eta a se moun ki peye final la, sof si pri nèt la se menm oswa mwens pase pri ki pi ba a te peye pou menm medikaman an. Depatman Afè Veteran Ameriken yo.”

Anplis ke yo afilye ak AIDS Taskforce of Greater Cleveland, AHF opere sant swen sante ak famasi nan Cleveland ak Columbus. Gwoup Travay SIDA Greater Cleveland sèvi plis pase 1,200 kliyan ak fanmi yo nan sis konte nan Nòdès Ohio lè li bay sèvis sosyal enpòtan pou enkli jesyon ka, nitrisyon, transpò ak edikasyon/prevansyon, rechèch ak defans sou VIH/SIDA/STD. Louvri nan Novanm 2013 nan 2829 Euclid Avenue, Cleveland AHF Healthcare Center ofri tès VIH ak sèvis medikal gratis, anplis de yon famasi AHF sou plas. Sant Swen Sante Columbus AHF, ki te louvri nan mwa janvye 2013, sitiye nan 815 W. Broad St., Suite 350 nan Mount Carmel Hospital West, tou bay tès VIH ak sèvis tretman. Famasi AHF se yon etablisman ki gen tout sèvis ki gen anplwaye ak famasyen ki espesyalize nan medikaman VIH/SIDA (anbyen sèvis famasi jeneral), ki bay kliyan aksè a espesyalis adisyonèl, medikaman ak sèvis yo bezwen pou yo an sante ke posib.

SIDA_005_541x441

 

Countdown to Rose Parade: Rankontre Iliana
Poukisa Plan New York pou Pouse Grenn Prevansyon VIH la Kapab Retounen