Chicago: AHF Louvri Sant Byennèt ki ofri tès ak tretman STD gratis pandan Illinois koupe finansman STD nan tout eta a.

In Nouvèl pa AHF

Chicago AHF Wellness Center, ki ofri tès ak tretman VIH ak STD gratis, ouvè ofisyèlman Jedi nan zòn Sid Side Chicago nan Sant Swen Sante AHF sou S. Michigan Avenue; sèvis sipò adisyonèl disponib sou plas atravè Sant Èd South Side.

Ouvèti Sant Byennèt vini apre nouvèl Lendi ke Illinois la Depatman Sante Piblik p ap bay tès STD ankò pou anpil depatman sante konte yo ak lòt etablisman.

CHICAGO (7 oktòb 2015) Apati Jedi 8 oktòb, yon nouvo Sant Byennèt AHF - Chicago, ki ofri tès ak tretman VIH ak STD gratis epi ki opere pa SIDA Fondasyon Swen Sante (AHF) pral ouvri nan 2600 S. Michigan Ave., (Ste. LL-D) Chicago, IL 60616. Ouvèti Sant Byennèt AHF vini apre nouvèl ki te rapòte nan Lendi. Chicago tribin nan Depatman Sante Piblik Illinois ke eta a "...p ap bay tès enfeksyon seksyèlman transmisib ankò pou plizyè douzèn depatman sante konte yo ak lòt enstalasyon, li di resous yo dwe deplase nan tès ki pi konplike pou idantifye epidemi maladi ak menas byolojik."

Sant Byennèt AHF, premye AHF nan Ilinwa, se nan Sant Swen Sante AHF/South Side, ki te louvri nan mwa janvye ane sa a epi ki bay yon seri swen ak tretman konplè pou pasyan VIH/SIDA. Orè nan nouvo lokal Sant Byennèt AHF yo pral: Lendi AK Jedi, 4:00pm jiska 8:00pm.

Sant Byennèt AHF bay aksè nan kominote a pou fè tès konfidansyèl ak gratis pou VIH ak STD tankou Klamidya, gonore ak sifilis. Klinik la ofri tou tretman gratis pou STD.

 

AHF WELLNESS CENTER – CHICAGO

2600 S. Michigan Ave. Suite LL-D, Chicago, IL 60616

(andedan AHF Healthcare Center-Chicago)

Doktè Kaleo Staszkow, Doktè an chaj

1-312-881-3050

LÈ SANT BENENTÈ AHF: Lendi AK Jedi 4:00 pm – 8:00 pm

REMAK: rezilta STD (PA Tès reyaktif VIH) yo pral delivre elektwonikman atravè Healthvana

Orè SANT SANTE AHF:

Lendi AK Jedi 11:00 am – 3:00 pm; Mèkredi 11:00 am jiska 8:00 pm

 

Jounal Sant Swen Sante AHF, ofisyèlman ouvè pou biznis depi janvye, pral kounye a ofri kliyan premye sèvis konplè ak pwogram VIH/SIDA, ki gen ladan swen prensipal, jesyon ka, tès, ak gwoup sipò. Orè operasyon HCC yo se Lendi ak Jedi soti nan 11:00 am - 3:00 pm, Mèkredi, soti nan 11:00 am jiska 8:00 pm oswa lè w rele (312) 881-3050 pou jwenn randevou ak plis enfòmasyon.

"Depistaj woutin pou VIH ak STD enpòtan pou nenpòt moun ki aktif nan domèn seksyèl, epi nou onore kounye a ouvri sit sa a sou South Side Chicago, premye Sant Byennèt nou an nan Illinois," te di. Albert Ruiz, Direktè Pwogram Sant Byennèt pou Divizyon Sante Piblik AHF. “Nou konn wè pasyan nan Sant Byennèt ki pa t konnen yo te gen yon STD. Paske STD yo souvan pase inapèsi, epi yo ka lakòz konplikasyon sante grav si yo pa trete, tès depistaj woutin bay yon mekanis enpòtan pou pwoteje sante ou, osi byen ke sante patnè ou yo.”

"Nou kontan anonse ouvèti nouvo Sant Byennèt AHF sa a, men kesyone sajès eta a sispann sipò nan depatman sante konte yo ak lòt enstalasyon nan Illinois," te di. Doktè Kaleo Staszkow, Direktè Medikal pou Sant Swen Sante AHF ak Doktè ki responsab Sant Byennèt la. “Dapre Chicago Tribune, Illinois te depanse $10.2 milyon dola pou fè tès pou gonore, klamidya, sifilis ak echantiyon VIH pandan dènye ane bidjè a—yon kantite lajan relativman modès, paske gen yon epidemi sifilis k ap dewoule atravè peyi a, ak ensidans lòt STD yo ap ogmante. Li sanble yon apwòch 'penny-saj, liv-sop' pa ofisyèl eta yo konsènan sèvis kritik sante piblik pou moun Ilinwa.

Estatistik STD nan Chicago

Men kèk estatistik sou STD ki soti nan Rapò Siveyans VIH/STI Chicago Desanm 2014 la:

 • MSM te fè eksperyans yon ogmantasyon mwayèn chak ane nan enfeksyon VIH nan prèske 5% depi 2009.
 • Kantite sifilis Primè ak Segondè ak klamidya yo te dyagnostike nan ane 2009-2013 la rete konstan.
 • Kantite ka sifilis Primè ak Segondè yo te dyagnostike pami moun ki gen laj 20 ak 29 ane yo te fè eksperyans yon ogmantasyon chak ane ke yo estime 4%, depi 2009.
 • Ogmantasyon nan Primè ak Segondè yo te obsève tou pami Panyòl yo (9.4% estime ogmantasyon anyèl), osi byen ke moun ki pa Panyòl Azyatik zile Pasifik yo (25.9%).
 • Sifilis konjenital rete pèsistan nan Chicago.
 • Depi 2009, moun ki pa Panyòl Azyatik zile Pasifik yo te wè pi gwo ogmantasyon nan ka klamidya (8.1% estime ogmantasyon anyèl) nenpòt gwoup ras/etnisite.
 • Panyòl yo te fè eksperyans yon ogmantasyon mwayèn de 5% nan gonore pandan 5 dènye ane yo.
 • Konpare ak tandans nasyonal yo, pousantaj nan Chicago yo te rete estab oswa diminye nan dènye ane yo.
 • Pousantaj sifilis Primè ak Segondè se prèske 5 fwa pi wo nan Chicago pase to US la.
 • To klamidya a se 2 fwa pi wo, ak to a pou gonore se prèske 3 fwa pi wo pase to nasyonal la.
 • Nouvo dyagnostik enfeksyon VIH nan 2013 te pi wo nan mitan moun ki idantifye kòm gason (84%), yo te rapòte kòm MSM (75%) ak 39% te ant laj 20-29 nan dyagnostik.
 • Konpare ak granmoun aje, adolesan ak jèn adilt yo afekte yon fason disproporsyonel pa enfeksyon seksyèlman transmisib.
 • Klamidya ak gonore yo pi souvan dyagnostike nan jèn ak jèn adilt ki gen laj 13-24 ane ak Nwa ki pa Panyòl.
 • Gonore dyagnostike nan gason ak fanm prèske egalman; se klamidya dyagnostike pi souvan pami fi (69.8%).
 • Yo obsève pi gwo pwopòsyon dyagnostik sifilis Primè ak Segondè pami Nwa ki pa Panyòl yo, gason, MSM ak moun ki gen plis pase 30 an, byenke moun ki gen laj 20-29 yo gen anpil enpak.

Sous pou enfòmasyon ki anwo yo soti nan Rapò Siveyans VIH/STI, Chicago ki date Desanm 2014.

AHF opere Sant Byennèt nan Kalifòni, Florid, New York, Ohio, Texas ak Washington, DC ak nan vil Meksik. Ou ka jwenn plis enfòmasyon sou kote www.freeSTDcheck.org.

AHF ak South Side Help Center te anonse yon afilyasyon fòmèl an fevriye ane sa a pou amelyore efò kontak ak prevansyon, swen ak tretman nan zòn Chicago, patikilyèman vize kominote ki pa gen desèvi yo.

Manifestasyon Bank Mondyal nan Perou
Sant Swen Sante AHF Seattle Ouvè Pou Bay Sèvis Sou East Pike Street