AHF Defi HRSA sou Chanjman nan Pwogram 340B

In Pledwaye, Nouvèl pa AHF

'Mega-Gid' Administrasyon Resous ak Sèvis Sante yo pwopoze pou pwogram dwòg 340B se “...solisyon pou chèche yon pwoblèm,” di AHF nan kòmantè fòmèl yo te depoze ak HRSA pou opoze chanjman.

Pwogram rabè dwòg 340B la mande dwòg manifaktirè yo pou bay medikaman pou pasyan ekstèn bay òganizasyon swen sante ki elijib/antite ki kouvri yo nan pri siyifikativman redwi. 340B pèmèt antite ki kouvri yo detire resous Federal ki ra otank posib, pou yo rive jwenn plis pasyan ak plis sèvis. 

WASHINGTON (28 oktòb 2015) An repons a yon apèl Biwo Afè Famasi (OPA) Administrasyon Resous Sante ak Sèvis Sante (HRSA) pou fè kòmantè kominote a ak opinyon moun ki konsène yo sou chanjman ki pwopoze nan pwogram pri medikaman rabè 340B gouvènman an, Fondasyon Swen Sante SIDA (AHF), yon founisè rezo sekirite 340B sètifye, te soumèt fòmèlman a Lèt 16 paj yè ofri pwòp opinyon li yo—ak defi dirèk—bay HRSA sou chanjman pwopoze nan pwogram nan siksè.

Dapre HRSA, la 340B pwogram pri medikaman rabè, ki te kreye pa Kongrè a an 1992, “...egzije pou manifakti medikaman yo bay òganizasyon swen sante/antite ki kouvri yo elijib medikaman pou pasyan ekstèn yo a pri siyifikativman redwi. Pwogram 340B la pèmèt antite ki garanti yo detire resous Federal ki ra otank posib, rive jwenn plis pasyan ki elijib epi bay plis sèvis konplè.”

Nan kòmansman ane sa a, HRSA te pibliye yon vèsyon bouyon chanjman pwopoze oswa 'Mega-Gid' sou pwogram dwòg 340B la. Avèk piblikasyon bouyon Gid la, HRSA te mande patisipan yo ak kòmantè kominote a tou, akòz HRSA anvan 27 oktòb.th. Ofisyèl AHF yo te soumèt kòmantè yo, opozisyon yo ak sijesyon yo nan dat sa a.

"Pwogram 340B a pa te kraze, men nan eseye ranje li, HRSA te, malerezman, kase li nan fason ki pa nesesè ak danjere," te di. Laura Boudreau, Avoka anchèf pou operasyon pou AHF. “An patikilye, li ta enpoze restriksyon sou patisipasyon ak elijiblite ki pa konsistan avèk lalwa ak andeyò otorite regilasyon HRSA a. Epi kòm yon rezilta pratik, si 340B koupe oswa si elijiblite limite anba Gid Pwopoze HRSA a, plis moun pral tounen vin jwenn gouvènman an pou èd paske founisè filè sekirite yo pa kapab ofri sèvis ankò. Nan sans sa a, li enpòtan sonje ke Pwogram 340B a pa koute gouvènman an ak kontribyab yo anyen. Pwogram nan tou senpleman bay founisè filè sekirite aksè a pri redui pou medikaman founisè yo achte nan men manifaktirè medikaman yo. Men, ekonomi yo jwenn nan Pwogram nan pèmèt founisè filè sekirite yo bay plis sèvis bay plis moun, sa vle di gouvènman an rekòlte yon benefis adisyonèl, paske moun sa yo ta dwe trete nan sal ijans oswa lòt pwogram asistans piblik, sou depans kontribyab yo. Etandone enpòtans Gid la pou anpil moun ki gen enterè—ki gen ladan AHF ak lòt founisè rezo sekirite—nou kwè HRSA ta dwe anile Gid ki Pwopoze a pou evite konfizyon, dezòd, ak litij ki pa nesesè.”

Pandan plizyè ane 340B te sib atak kontinyèl ak agresif pa endistri pharmaceutique la, PhRMA (Rechèch famasetik ak Konpayi fabrikasyon nan Amerik) ak lobiist li yo. Endistri pharmaceutique a de fwa lajistis pou montre ke HRSA pa gen otorite legal dapre lejislasyon orijinal 340B pou kreye règleman ak eksepsyon nan yon trè kèk zòn, yon evalyasyon ke AHF dakò ak. An 2007, HRSA te kòmanse pran menm chemen an pou bay konsèy men pita te retire li.

Nan fòmèl 'Komantè sou Pwogram Omnibus 340B pou Pri Medikaman Gid ki soti nan Pèspektiv Founisè Ryan White,' AHF te note ke Gid la parèt favorize konpayi dwòg ak volonte Medicaid sou dwa antite 340B ak founisè ki kouvri yo tankou AHF. Plizyè enkyetid espesifik AHF genyen ak dispozisyon endividyèl nan Gid yo pwopoze a enkli nan kòmantè li yo. Doktè espesifik sa yo gen ladan yo:

  • Definisyon Pasyan:  Nouvo definisyon pasyan yo pwopoze a ta limite medikaman 340B a sèlman sèten kalite preskripsyon pasyan yo – menm pou yon pasyan bon konfyans nan founisè rezo sekirite a, e menmsi lwa a pa limite aksè pa preskripsyon. Sa a ta reprezante yon gwo difikilte pou pasyan yo ak antite ki kouvri yo ki, nan sèten ka, ta ka oblije peye jiska 50% plis pou yon medikaman.
  • Limite Kapasite pou Sèvi ak Medikaman 340B pou Medicaid Swen Kontwole: Gid ki Pwopoze a ta siyifikativman re-ekri lwa 340B ak Medicaid yo ak dwa ak obligasyon founisè filè sekirite yo, ak rezilta ke founisè ki sèvi ak famasi kontra yo ta efektivman anpeche yo sèvi ak medikaman 340B pou pasyan swen jere Medicaid yo – pandan y ap benefis la. finalman ta fini nan pòch plan Medicaid komèsyal yo.

Lòt domèn enkyetid pou AHF konsènan Gid ki pwopoze a gen ladan esklizyon kategorik famasi kòm antite ki kouvri yo ak pwoblèm ak pwosesis odit la, sitou, absans Pwosesis Apwopriye sou fòm dwa pou odyans ak apèl adekwa pou antite ki garanti yo. Pou li tout lèt 16 paj AHF bay Direktè HRSA OPA Kapitèn Krista Pedley, klike sou isit la.

"Pandan ke Mega-Gid yo pwopoze a gen kèk klarifikasyon itil, sa yo depase pa 'gid' ki an reyalite se ilegal ak move politik, epi ki ta gen konsekans dezas pou founisè Ryan White an patikilye," te ajoute. Michael Weinstein, Prezidan Fondasyon Swen Sante SIDA. "Nan balans, paske Oryantasyon an t ap fè plis mal pase byen, espesyalman bay founisè Ryan White yo, AHF ankouraje HRSA pou l retire enstriksyon yo pwopoze a."

Jounal Reuters: Siyati yo dwe ranpli pou referandòm pri dwòg Kalifòni
AHF Dewoule Kanpay Nasyonal Piblisite Televizyon pou Prezève Pwogram Dwòg Rabè 340B