Ohio pase mezi kle sante piblik atravè pwosesis bidjè

In Nouvèl pa AHF

Lejislasyon an adopte pral amelyore efò prevansyon maladi ki vize, ki baze sou kominote a pa ofisyèl sante piblik ak travayè sansibilizasyon yo pou anpeche maladi a gaye.
enkli VIH ak epatit C.COLUMBUS, OH (30 jen 2015) Gwoup travay SIDA nan Greater Cleveland (ATGC), yon afilye AIDS Healthcare Foundation, jodi a bat bravo pou Gouvènè a, Sena Ohio ak Chanm Ohio sou langaj bidjè 2016-17 yo jwenn nan Am. Sub. HB 64 ki pral kounye a pèmèt ak kontwole pwogram patojèn nan san pou amelyore efò prevansyon maladi nan Ohio.

ATGC, orijinal katalis pou amannman sa a, ap travay nan Ohio pou sis ane ki sot pase yo sou efò pou jwenn klè nan lalwa pou redwi pwopagasyon maladi atravè pwogram patojèn nan san. Pandan Asanble Jeneral anvan an, Ohio House te pase HB 93, patwone pa Reprezantan Eta a Nickie Antonio ak Barbara Sears, men finalman pa t 'pase anvan fèmen nan sesyon an. Amannman sa a nan HB 64 pral bay klè pou pwogram patojèn nan san yo ede anpeche maladi gaye epi sove lavi yo.

"Nou remèsye Gouvènè Kasich paske li siyen sa a an lwa, ansanm ak lidèchip Asanble Jeneral Ohio a paske li abòde priyorite sante piblik sa a yon fason pwoaktif." te di Michael Weinstein, prezidan an Fondasyon Swen Sante SIDA.

"Dispozisyon enpòtan sa a ta otorize etablisman pwogram patojèn nan san nan objektif pou diminye transmisyon ak pwopagasyon maladi tankou VIH ak epatit pandan y ap ranfòse aksè nan pwogram tretman pou konbat adiksyon," te di. Garith Fulham, direktè, Midwest Policy & Advocacy pou Fondasyon Swen Sante SIDA.

AHF Ede San Luis Obispo AIDS Support Network, ki pral vin 'Access Support Network' 1ye Jiyè
AHF Cheers 'Istorik' Desizyon Tribinal, Di Maryaj Gay pral Sove Vi