AHF kritike Gilead paske yo mete sou lis nwa pasyan epatit C yo nan pwogram asistans pou dwòg pou pini konpayi asirans yo.

In Nouvèl pa AHF

Blog Pharmalot WSJ a rapòte ke anpil pasyan Epatit C yo kounye a ap pouse soti nan Pwogram Asistans Pasyan Gilead la, "...ki ede moun jwenn tretman Sovaldi ak Harvoni lè yo manke ase kouvèti asirans oswa mwayen finansye pou jwenn medikaman yo otreman."

"... Pwodiktè dwòg la ap pran etap sa a apre li te jwenn ke kèk moun ki peye, malgre yo te resevwa rabè nan dènye mwa yo, te kontinye limite aksè pasyan yo nan medikaman epatit C li yo."

WASHINGTON (an jiyè, X) SIDA Fondasyon Swen Sante (AHF), pi gwo òganizasyon mondyal SIDA a ak yon kritik vokal nan pri dwòg ki sove kite yo ak pwofite dwòg, jodi a eksploze Galarad Syans ak CEO li John Martin sou nouvèl ke jeyan dwòg nan Bay Area ap pouse sèten pasyan Epatit C soti nan sove lavi li. Pwogram Asistans Pasyan Gilead (PAP). Si konpayi asirans sante yon pasyan refize kouvri, oswa mete limit sou kouvèti yo nan medikaman Epatit C Gilead yo menm apre yo te ofri rabè manifakti, konpayi medikaman an—ki te rapòte $12.1 milya dola nan pwofi an 2014—ap deplase pou fè vanjans lè li diskalifye plizyè milye nan PAP li a. . Prèske tout gwo konpayi dwòg yo gen kèk fòm pwogram asistans pasyan yo pou ede pasyan ki pa gen okenn asirans medikal, ki manke aksè asirans adekwat oswa ki fè fas ak lòt difikilte pou jwenn medikaman pou sove lavi yo.

Dapre yon 16 jiyèth atik pa repòtè Ed Silverman sou la Pharmalot Wall Street Journal la blog, apati 1ye jiyèst, Gilead ap retire ak ekskli kèk pasyan asirans nan patisipasyon pwogram asistans pasyan li a si yo se pasyan epatit ki bezwen medikaman tankou Sovaldi—rejim medikaman Hep-C pou douz semèn Gilead la ki koute $84,000—oswa Harvoni, yon menm jan an, menm pi chè. tretman epatit koute $94,000. Sa a parèt pou premye fwa yon konpayi dwòg te konsa efronteman ak enleveman deside refize pasyan aksè a medikaman atravè asistans pasyan kòm yon estrateji negosyasyon ak, oswa mezi pinitif kont, konpayi asirans sante ki pa kapab oswa pa vle peye prim menmen sa yo pou dwòg.

"Si konpayi asirans yon pasyan refize peye $1,000 pou chak grenn pri Sovaldi oswa $94,500 Harvoni a, Gilead kapab kounye a refize aksè nan medikaman pasyan an atravè pwòp pwogram asistans pasyan li," te di. Michael Weinstein prezidan Fondasyon Swen Sante SIDA. “Anbaz, Gilead ap kenbe pasyan epatit C yo an otaj kòm yon estrateji negosyasyon ak konpayi asirans sante yo pou medikaman yo te koute ridikilman twò chè an premye, kidonk kèlkeswa rabè Gilead te ofri yo gen plis chans pou yo rann kont. Gilead te toujou nan tèt li nan twòp pri medikaman li yo ak nan pwogram gouvènman yo, men sa a se yon nouvo teritwa—li montre klèman sa ti respè ak konpasyon Gilead aktyèlman genyen pou pasyan yo. Mete pasyan sa yo nan lis nwa a se pa plis ke yon mwayen pou Gilead fè presyon sou konpayi asirans pasyan yo.

Nan yon ekspresyon amè nan yon lèt kominote a Coy Stout, VP Gilead pou Managed Markets te voye pi bonè mwa sa a, Gilead avize ke,

“Pou pasyan Sovaldi ak Harvoni ki gen asirans epi moun ki peye yo te refize pwoteksyon, Support Path (PAP Gilead a) ka ede pasyan yo ak kondisyon pou soumèt yo. kontestasyon, revizyon kanmarad ak konpreyansyon pwosesis pou odyans an pèsòn si sa nesesè.”

FPPC pral envestige endistri pònografi sou lajan etranje nan kanpay LA 2012 kont kapòt ki echwe
AHF di Nouvo Gid pou Tès VIH OMS yo, 'Chanje jwèt la'