AHF sipòte Kominote LGBT Long Beach nan Pride Festival & Parade

In Nouvèl pa AHF

LOS ANGELES (19 me 2015) — AIDS Healthcare Foundation (AHF) te fyè dèske li te patisipe nan 32 la.nd Festival Anyèl Long Beach Madivin ak Gay Pride sou Me 16 - 17th, 2015 nan Long Beach, CA. Òganizasyon an—ki opere Sant Swen Sante AHF, Famasi ak magazen Out of the Closet li nan Long Beach nan 3500 E. Pacific Coast Highway—ofri kapòt gratis, enfòmasyon sèks pi an sekirite ak tès VIH pandan tout festival la nan. Kabin G200-202. Patisipan festival ki te fè yon tès VIH gratis yo te ankouraje pou yo antre nan konkou “Test Drive” AHF pou genyen yon nouvo Fiat 2015 ki pral parèt sou plas.

Pasyan AHF, volontè ak anplwaye yo te mache tou ak flote Out of the Closet nan parad Dimanch la.

AHF fyè pou l sipòte kominote LGBT Long Beach la atravè sant swen sante espesyalize li ki ofri tretman ak swen pou moun k ap viv ak VIH/SIDA anba founisè prensipal klinik la. Dr George Melikian ak Famasi AHF ki gen sèvis konplè, ki loje andedan magazen Out of the Closet li a, kote 96 santim chak dola tou ale nan swen mondyal VIH/SIDA.

Dapre pi resan li yo rapò siveyans VIH/SIDA ki soti nan Depatman Sante ak Sèvis Imen vil Long Beach, gen 1,649 moun k ap viv ak VIH ak 6,310 moun k ap viv ak SIDA nan vil la apati desanm 2014. Rapò a deklare ke jiska 31 desanm 2014, yon majorite (33.7%) nan ka VIH kimilatif nan Long Beach te pami moun ant laj 30 ak 39. Yo te dyagnostike trant pousan nan tout ka VIH pami moun ki gen laj ant 20 ak 29 ak 22% yo te dyagnostike ant laj 40 ak 49. Depi 1981, gason nan Long Beach te gen plis enpak sou VIH/ Dyagnostik SIDA pase fanm, e te gen yon pi gwo ensidans enfeksyon nan mitan popilasyon nwa a, dapre rapò a.

Chanjman nan Regleman Cal/OSHA sou kapòt nan pònografi mete pwoteksyon travayè an premye
Akò Komès Obama (TPP) pral anpeche batay mondyal kont SIDA