Konte LA finalman rekonèt menas menenjit—Dezan an reta

In Nouvèl pa AHF

Dezan apre yon souch mòtèl menenjit bakteri te touye de gason masisi Los Angeles ak yon etidyan San Diego, ofisyèl Depatman Sante Piblik Konte Los Angeles yo rekonèt menas gason masisi yo ka fè fas ak maladi menengokòk anvayisan. Ofisyèl sante konte yo ap fè sondaj sou founisè medikal nan zòn nan yo ap mande si yo te konnen Depatman Sante Piblik rekòmande vaksinasyon menengokòk pou "...tout gason ki enfekte VIH ki fè sèks ak gason (MSM) ak MSM ki gen sèten faktè risk."  

Nouvèl sa a vini apre yo te jwenn yon gwoup uit ka menenjit adisyonèl nan mitan gason masisi ak MSM nan zòn Los Angeles an 2014 ak sou talon premye ka maladi menenjit pwogrese konfime nan Konte Los Angeles nan yon MSM an 2015; sepandan, dènye maladi moun nan te koze pa menenjit serogroup B, ki pa kouvri pa vaksen prevantif la.

LOS ANGELES (17 fevriye 2015) Dezan apre yon souch menenjit bakteri touye de gason masisi Los Angeles ak yon etidyan San Diego, Depatman Sante Piblik Konte Los Angeles ofisyèl yo finalman rekonèt menas gason ak gason ki fè sèks ak gason (MSM) masisi fè fas ak maladi menengokòk pwogrese. Responsab sante Los Angeles County yo kounye a ap fè sondaj sou founisè medikal nan zòn nan pou yo mande si yo konnen Depatman Sante Piblik Konte a rekòmande vaksinasyon menengokòk pou "...tout gason ki enfekte VIH ki fè sèks ak gason (MSM) ak MSM ki gen sèten faktè risk," yon rekòmandasyon li te fè premye an avril 2014.   Lòt faktè risk pou rekòmandasyon vaksen yo enkli, “...MSM, kèlkeswa sitiyasyon VIH, ki gen plizyè patnè oswa ki regilyèman gen kontak sere oswa entim ak lòt gason rankontre swa atravè yon sit entènèt sou entènèt, aplikasyon dijital ('app'), oswa nan yon bar oswa nan yon fèt."

An 2013, pandan ke ofisyèl sante Los Angeles County AHF te monte yon kanpay vaksinasyon menenjit agresif gratis nan Los Angeles. Nan yon semèn (15-22 avril 2013), AHF te bay kominote a 3,357 vaksen gratis pou menenjit. An menm tan nan New York, “...depatman sante vil la te bay yon avètisman … mande tout gason ki regilyèman gen kontak entim ak lòt gason pou yo pran vaksen kont menenjit,” dapre 'New York Times la.' Sepandan, nan Times ' atik tou te note ke, "Ofisyèl isit la [nan Los Angeles] jiskaprezan te ezite fè menm bagay la."

“Pandan ke ofisyèl sante Konte LA t ap debat sou semantik sa yo ta ka rele gwoup enfeksyon menenjit ki t ap touye kèk gason masisi ak MSM nan Los Angeles an 2013, AHF t ap bay plis pase 3,300 vaksen menenjit gratis pou moun ki kapab riske nan zòn nan. kominote," te di Michael Weinstein, Prezidan Fondasyon Swen Sante SIDA. “AHF te premye sou vaksen an 2013 e kounye a nou kontan wè Konte Los Angeles te vini; sepandan, ofisyèl sante Konte yo bezwen ranfòse epi konsantre plis atansyon sou menenjit nan popilasyon sa yo. Pwoblèm menenjit ak kominote masisi ak MSM yo se ke gen plizyè souch menenjit, epi yo ta dwe bay gason ki riske yo jwenn vaksen gratis nan men Depatman Sante Piblik Konte a. Gason masisi yo trè twò reprezante nan nimewo ka menenjit sa yo nan Los Angeles ak nan lòt vil yo. CDC ak NIH, ansanm ak depatman sante lokal yo, ta dwe reyèlman etidye pwoblèm nan pi entansif.”

Yon gwoup uit ka menenjit pwogrese maladi menengokòk te swiv nan Los Angeles an 2014, kat ladan yo te jwenn nan gason-ki-fè sèks-ak-gason (MSM). Se pa jou sa a—avril 2014—ke ofisyèl sante Konte yo te bay premye rekòmandasyon pou vaksinasyon menengokòk pou tout MSM ki enfekte VIH ak lòt MSM ak sèten faktè risk.

Depi janvye 2015, Depatman Sante Piblik Konte LA te ye sondaj Founisè medikal Los Angeles pou mande, "Èske w konnen rekòmandasyon vaksen kont menengokòk Depatman Sante Piblik Konte Los Angeles (LAC) te fè pou prevansyon maladi menengokòk anvayisan (IMD) an avril 2014…?”

Distribisyon sondaj sou menenjit Konte a vini tou sou premye ka maladi menenjòk nan Konte Los Angeles yo te jwenn nan yon gason ki fè sèks ak gason (MSM) an 2015. ak ofisyèl kominotè yo le 4 fevriyeth, “Gason adilt la se yon rezidan nan Distri Sante Hollywood-Wilshire, ki refize fimen ak itilizasyon dwòg lwazi... Se serogroup B ki te koze maladi li, ki pa kouvri pa vaksen an. Pasyan an pa te resevwa vaksen menengokòk anvan."

AHF kontinye ofri vaksen menenjit gratis nan gran Los Angeles atravè Sant Byennèt AHF li yo. Pou kote, vizite www.freestdcheck.org/locations   

REMAK SANTE: Vaksen kont menenjit la bay pwoteksyon pou senk (5) ane, kidonk nenpòt moun ki te ka pran vaksen an pandan ka oswa epidemi yo te rapòte nan ane 2013 oswa 2014 la. PA bezwen pran yon piki rapèl oswa re-vaksen kounye a.

Pandan 2013 ak 2014 ka menenjit yo te rapòte pami masisi ak MSM nan Los Angeles, Depatman Sante Piblik Konte Los Angeles te ofri vaksen menenjit gratis pou rezidan Konte yo san asirans sante. Konte a kontinye ofri vaksen kont menenjit gratis ak/oswa pri a ba ($15 maksimòm) jodi a. Pou plis enfòmasyon Konte a, rele Liy Enfòmasyon Konte LA nan 2-1-1 nan nenpòt telefòn selilè oswa liy terrestre nan konte a oswa vizite http://publichealth.lacounty.gov/ .

Repons Global Ebola ki echwe mande nouvo lidèchip
13 fevriye Jounen Entènasyonal Kapòt la ankouraje "Kapòt yo fre"