AHF sou AB 1576: Itilizasyon kapòt nan pònografi rete lalwa nan Kalifòni

In Nouvèl pa AHF

Apre Assembly Bill 1576, Pwojè lwa Isadore Hall pou mande kapòt nan tout fim adilt ki fèt nan Kalifòni, pa t soti nan Komite Apwopriyasyon Sena a jodi a—efektivman touye pwojè lwa pou ane sa a—Fondasyon SIDA SIDA pwomèt pou l reentwodwi lejislasyon an ane pwochèn. 

SACRAMENTO (14 out 2014) California Assembly Bill 1576, yon bòdwo enpòtan ki ta klarifye ak ranfòse lwa sekirite travayè leta yo ki egzije kapòt nan tout fim adilt ki fèt nan tout eta a nan Kalifòni, pa t klè. Komite Afektasyon Sena a pi bonè jodi a epi kòm yon rezilta, pa pral avanse pou konsiderasyon pa Sena plen ane sa a. Manm asanble Isadore Hall, III (D-Los Angeles) ki reprezante California's 64th Distri Asanble a, te otè pwojè lwa a, ke li te prezante nan mitan mwa fevriye. Fondasyon Swen Sante SIDA (AHF), sipòtè prensipal pwojè lwa a, te pwomèt pou l kontinye nan pouse li pou sekirite travayè yo nan endistri fim pou granmoun, li deklare li pral re-entwodwi bòdwo a ane pwochèn.

“Kèlkeswa si AB 1576 te vin lwa ane sa a, itilizasyon kapòt la deja, e li te lwa nan Kalifòni anba otorite Cal/OSHA ki egziste deja. Endistri pònografi a te senpleman chwazi inyore lwa sa yo, ak kèk, si genyen, konsekans jiska dat pou pwodiktè yo, "te di. Michael Weinstein, Prezidan Fondasyon Swen Sante SIDA. “Kòm pou AB 1576: Nou pral re-entwodwi bòdwo a ane pwochèn epi nou fyè de lefèt ke nou te avanse lwa sa a pi lwen nan sesyon sa a pase nenpòt ane anvan. An konparezon, li te pran plis pase yon deseni pou yo te pase yon bòdwo pou echanj zegwi nan yon nivo nan tout eta a, kidonk nou prepare pou yon tan long, si se sa li pran.”

An menm tan AB 1576 t ap travay nan pwosesis lejislatif la nan Sacramento ane sa a, Cal/OSHA. (Depatman Relasyon Endistriyèl Kalifòni, Divizyon Sekirite ak Sante nan Travay), òganizasyon regilasyon sante ak sekirite nan espas travay la ak gadyen, ap revizyon epi elaji pòsyon règleman patojèn nan san ki kouvri endistri fim granmoun yo. Lè yo te adopte pita nan sezon otòn sa a, règleman OSHA aktyalize sa yo te kapab, an reyalite, fè nesesite pou yon bòdwo tankou AB 1576 kontab.

"AB 1576 ta bay CalOSHA yon direksyon klè pou rezoud definisyon ki antoure mezi sekirite travayè yo sou plas travay fim pou granmoun nan tout Kalifòni," te di. Whitney Engeran-Kòdova, Direktè Senior Sante Piblik pou AHF. “Sa a rete bon politik piblik, se bon sans epi li klè ke piblik la jwenn li menm si Komite Apwopriyasyon Sena a pa fè sa. Assemblymember Hall se yon defansè pasyone pou travayè yo e nou felisite li pou kouraj li.”

De lòt bòdwo patwone pa AHF avanse nan Sacramento jodi a. AB 336, pa Manm Asanble Tom Ammiano, ki ta rann li pi difisil pou lapolis sèvi ak kapòt kòm prèv pwostitisyon; epi AB 966 pa Manm Asanble Rob Bonta, ki ta mande Depatman Koreksyon Eta a devlope yon plan pou bay kapòt nan tout prizon eta yo, pral kontinye pou Sena a plen pou l konsidere.

AIDS Healthcare Foundation (AHF), ki patwone lejislasyon Hall la, te dirije avèk siksè mezi bilten vòt B, 'Konte Los Angeles Sèks pi an sekirite nan Lwa sou endistri fim pou granmoun,'— plis enfòmèl ke yo rekonèt kòm mezi 'kapòt nan pònografi', ke votè Los Angeles County te apwouve pa yon maj 57% a 43% nan eleksyon Novanm 2012 la. Mezi B mande pou pwodiktè fim adilt yo jwenn yon pèmi sante piblik nan men Depatman Sante Piblik Konte Los Angeles epi peye yon frè pou pèmi ase pou ranfòsman ki nesesè yo epi swiv tout lwa sou sante ak sekirite, enkli itilizasyon kapòt pa pèfòmè yo. AB 1576 pral elaji sou pwoteksyon espas travay yo kounye a ki nesesè nan Konte Los Angeles pou pwoteje tout aktè fim granmoun nan tout eta Kalifòni.

Lejislasyon Hall la ta bay inifòmite nan tout eta a ki nesesè pou asire ke plizyè milye aktè ki anplwaye nan endistri sa a ki gen plizyè milya dola resevwa pwoteksyon rezonab sekirite nan espas travay ki nesesè pou diminye ekspoze a VIH ak lòt Maladi Transmèt Seksyèlman.

AHF: Rasis enstitisyonèl fè mal pou sante nasyon an
AHF ranpli premye plent pou sekirite pònografi Nevada OSHA ki vize Kink.com