Pou yon dezyèm fwa, jij kraze lwa Kalifòni ki ta redwi tarif Medi-Cal bay founisè filè sekirite yo.

In Nouvèl pa AHF

Nan yon desizyon semèn pase a, Jij Tribinal Federal Distri a Manuel L. Real te reyafime jijman ak enjonksyon anvan li, kidonk sispann fè respekte yon lwa eta ki ta diminye pousantaj ranbousman Medi-Cal pou medikaman AHF ak lòt founisè filè sekirite yo te bay yo.

 

AHF te premye depoze pwosè li an 2009 pou anpeche Kalifòni soti nan inyore federal

kondisyon lè w ap eseye kontwole depans medikaman yo.

 

LOS ANGELES (24 jen 2014) Nan yon desizyon te pibliye semèn pase a, Jij Federal Distri Manuel L. Real (Tribinal Distri Etazini, Distri Santral Kalifòni, Ka No CV 09-8199-R) te reyafime jijman anvan me 2013 li ak enjonksyon pèmanan kont Kalifòni ki bloke eta a pa fè ak. k ap kontinye rediksyon drastik nan pousantaj ranbousman pou medikaman founisè filè sekirite yo dispanse, tankou Fondasyon Swen Sante SIDA (AHF) ak lòt moun k ap sèvi pasyan Medi-Cal (Medicaid). Nan premye jijman tribinal la nan mwa me 2013 la, jij la te mande ranfòsman seksyon 14105.46 Kòd Asistans Sosyal ak Enstitisyon Kalifòni paske li te adopte san yo pa konsidere enpak li sou benefisyè Medi-Cal, an vyolasyon lwa federal. Depatman Sèvis Swen Sante Kalifòni (DHCS) te vin answit fè apèl, men pandan y ap fè apèl, ajans federal ki sipèvize fiksasyon to Medicaid la (Sant pou Sèvis Medicare ak Medicaid, nan CMS) te apwouve yon amannman nan Plan Medicaid Eta Kalifòni ki te enkli menm pousantaj la. rediksyon ki nan Seksyon 14105.46. Tribinal Apèl Nevyèm Awondisman an te anile jijman an e li te voye pwoblèm nan tounen nan tribinal la pou evalye enpak apwobasyon CMS la. Apre yo fin konsidere pwoblèm nan, tribinal la deside ke apwobasyon an pa chanje lefèt ke lwa eta a te envalid epi yo pa t 'kapab aplike epi reyafime enjonksyon an kont aplikasyon lwa a.

“Lè y ap chèche diminye depans swen sante li yo de sa plizyè ane, Kalifòni te pase yon lwa ki te egzije founisè filè sekirite tankou AHF pou yo achte sèlman sa yo rele 'medikaman 340B' (medikaman yo te achte atravè yon pwogram rabè medikaman federal) pou itilize nan–epi eta a ranbousman. —Pwogram Medicaid Kalifòni,” te di Tom Myers, Avoka Jeneral ak Chèf Afè Piblik pou Fondasyon Swen Sante SIDA. “AHF te lajistis, epi lwa sa a te anile; sepandan, Sant federal pou sèvis Medicare ak Medicaid te apwouve rediksyon pousantaj ki nan lwa Kalifòni an. Yon kesyon te rete, sepandan: èske apwobasyon federal sa a te valide epi rann legal lwa Kalifòni anvan an ki te pèmèt pou koupe ranbousman drastik sa yo? Nou te kontan aprann ke nan desizyon li semèn pase a, Jij Real te di 'non' lwa Kalifòni an toujou envalid."

Nan plent legal li soti nan 2009, AHF te deklare, “Eta Kalifòni malerezman, e ilegalman, te eseye rezoud pwoblèm bidjè li yo nan diminye pousantaj peman Medi-Cal bay founisè medikal san bi likratif, filè sekirite, peye mwens bay founisè sa yo pase li peye biznis ki fè pwofi pou menm sèvis yo. .”  Pwosè a te ajoute, "...Eta a te adopte yon lwa ki (1) vyole garanti konstitisyonèl federal ak garanti egalite pwoteksyon Eta a, (2) lwa federal ki pa pèmèt yo entèfere epi li premple espesyalman pou bay yon benefis finansye bay founisè rezo sekirite san bi likratif tankou AHF, ak ( 3) vyole lwa federal ki kouvri pwogram Medicaid la.”

"Pòs la redui ofisyèl Kalifòni yo fòse sou founisè filè sekirite Medi-Cal yo riske koupe sèvis famasi sove lavi jiska zo a pou pasyan SIDA ki depann de AHF oswa lòt founisè san bi likratif pou san lavi yo," te di. Michael Weinstein, Prezidan Fondasyon Swen Sante SIDA. “Nou te kwè ke aksyon Kalifòni yo—eseye balanse bidjè li sou do kèk nan sitwayen ki pi pòv ak pi vilnerab yo nan peze founisè rezo sekirite tankou AHF—yo te non sèlman ilegal dapre lwa leta ak federal, men yo te menase tou egzistans la. nan founisè san bi likratif sa yo. Nou rekonesan ke Jij Real te reyafime ak konfime desizyon li a ki bay yon enjonksyon pèmanan ki bloke plis aplikasyon lwa a.”

“Lè li te adopte Seksyon 14105.46, Kalifòni te bezwen konfòme yo ak lwa federal lè li te konsidere enpak rediksyon pousantaj founisè yo sou benefisyè Medi-Cal yo. DHCS te admèt nan tribinal ke ni li ni Lejislati a te konsidere enpak sa a anvan Lejislati a te prese adopte Seksyon 14105.46 an 2009. Pa gen anyen ki te rive depi lè sa a ka chanje istwa sa a, kidonk, tribinal la te reyafime enjonksyon li nan lwa a, bay soulajman pou plizyè milye moun. founisè rezo sekirite ki gen difikilte,” te di Laura Boudreau, Chèf Operasyon pou Fondasyon Swen Sante SIDA.

 

Istorik sou Pwogram Federal 340B la:

Diminye Pri Medikaman pou Founisè Filè Sekirite yo nan lòd yo avanse misyon yo

Lwa 1992 sou Swen Sante Veteran yo te kreye sa yo rele kounye a Pwogram 340B. Yon eleman nan Lwa sa a egzije manifakti dwòg yo bay medikaman pou pasyan ekstèn bay antite espesifik a yon pri redwi. Pou antite k ap patisipe yo, pri redwi a pèmèt yon ekonomi mwayèn apeprè 20% sou acha medikaman sou preskripsyon.

Antite ki elijib pou patisipe nan pwogram 340B a se tout, an jeneral, founisè medikal san bi likratif ak rezo sekirite gouvènmantal, ki bay swen medikal prensipalman pou moun ki fèb ak moun ki endijan. AHF kapab patisipe nan pwogram 340B a paske li bay moun ki gen VIH/SIDA swen medikal dapre Lwa Ryan White CARE, yon pwogram federal ki fèt pou bay Ameriken endijan ki gen VIH/SIDA swen.

Ekonomi nan pwogram 340B a travay nan de fason. Premyèman, pou antite ki dirèkteman peye epi distribye dwòg yo, yo kapab achte medikaman sa yo a yon pri ki pi ba, epi konsa yo ka swa achte plis medikaman pou bay plis sèvis, oswa itilize ekonomi yo pou bay lòt sèvis. Dezyèmman, pou antite ki achte medikaman yo men yo ranbouse pa yon twazyèm pati (tankou yon plan asirans), pwogram 340B la pèmèt yon pi gwo diferans ant pri acha a ak frè ranbousman an, ki kreye resous adisyonèl pou antite san bi likratif la.

Enstitisyon k ap patisipe nan 340B yo kapab itilize ekonomi ki soti nan acha medikaman yo nan plizyè fason pou fè misyon gouvènmantal ak san bi likratif yo kòm founisè filè sekirite. Antite ki patisipe nan pwogram 340B a pi souvan itilize ekonomi yo pou:

  • Ogmante kantite pasyan yo sèvi;
  • Konpanse pèt nan bay sèvis famasi pou mwens ke konpansasyon konplè;
  • Diminye pri preskripsyon bay pasyan yo; epi
  • Ogmante sèvis yo bay yo.

Seksyon 14105.46: Kijan Koupe Ranbousman an pou Founisè Filè Sekirite yo te rive an 2009

Kalifòni Welfare & Institutions Code Seksyon 14105.46, ki egzije founisè filè sekirite yo voye bòdwo epi yo dwe ranbouse pa Medi-Cal nan pri aktyèl akizisyon 340B yo plis yon frè nominal pou dispansasyon te adopte nan dat 28 Jiyè 2009, lè, apre konklizyon Katriyèm Ekstrawòdinè a. Sesyon Lejislati a (pou abòde kriz bidjè eta a), Gouvènè Schwarzenegger te siyen Pwojè lwa Bidjè Sesyon Espesyal la ak Pwojè lwa asanble X4-5 (pwojè lwa sou trelè swen sante Sesyon Espesyal). Anvan lalwa a, founisè filè sekirite yo te kapab chwazi renonse rabè 340B a, jwenn medikaman nan pri an gwo nòmal, epi yo ka ranbouse pa pri lis Medi-Cal la, tankou lòt famasi. Seksyon 14105.46 te chanje sa a lè li retire opsyon sa a epi li te fòse founisè filè sekirite yo voye bòdwo e yo te ranbouse yo nan yon kantite lajan ki pi piti – yon kantite lajan ke DHCS li menm te rekonèt pa t kouvri depans founisè yo pou achte ak dispanse medikaman pou benefisyè Medi-Cal yo.

Akòz rediksyon nan tout eta a ak chanjman legal yo, founisè swen sante yo te piti piti kite pwogram Medi-Cal la, sa ki fè li pi difisil pou pasyan ki gen Medi-Cal jwenn swen ak sèvis apwopriye. Malgre egzòd founisè swen sante yo soti nan pwogram nan, lejislati Kalifòni an te kontinye adopte lwa ki gen anpil chans pou redwi plis patisipasyon founisè nan Medi-Cal. Seksyon 14105.46 pa nan ran lwa sa yo ankò.

AHF: Avèk 3 vòt, Kapòt nan Kalifòni nan pwojè pònografi (AB 1576) otorize Komite Travay Sena a.
AHF nan Jounen Nasyonal pou Tès VIH—Vandredi 27 jen: 'Kenbe kalm epi fè tès la!