SEC rejte tantativ Gilead la pou bloke rezolisyon aksyonè yo ki mare ak peman CEO

In Pledwaye, Nouvèl pa AHF

Ane pase a, Prezidan AHF ak aksyonè Gilead Michael Weinstein te soumèt yon pwopozisyon aksyonè, "Aksè Pasyan kòm yon Kritè Konpansasyon Egzekitif," pou konsiderasyon pou vòt Pwokurasyon aksyonè yo an konjonksyon avèk Reyinyon Anyèl 2014 Aksyonè Gilead yo an Me.

Sepandan, ofisyèl Gileyad yo te rejte pwopozisyon an kareman san okenn konsiltasyon alavans ak Weinstein pou rezoud diferans swadizan nan pwopozisyon li a-jan sa mande anba règleman SEC-epi answit t'ap chache rejte pwopozisyon an anba ejid twa diferan règ SEC. Vandredi, SEC a byen rejte tout kontestasyon Gilead la epi li te di Gilead yo pa ka omisyon pwopozisyon Weinstein nan prokurasyon li.

WASHINGTON (24 fevriye 2014) SIDA Fondasyon Swen Sante (AHF) Prezidan ak Galarad Syans aksyonè Michael Weinstein te aprann ke a Securities ak Echanj Komisyon (SEC) te byen rejte efò repete pa Syans Galaad, Inc.. pou eskli yon pwopozisyon aksyonè Weinstein te soumèt bay Gilead ki te gen entansyon enkli nan Prokurasyon li pou vòt aksyonè pandan Reyinyon Anyèl 2014 Gilead la nan mwa me. Ane pase a, Weinstein te soumèt yon pwopozisyon aksyonè ki gen tit, "Aksè Pasyan kòm yon Kritè Konpansasyon Egzekitif," pou konsiderasyon pou vòt aksyonè an konjonksyon avèk Reyinyon Anyèl 2014 la. Pwopozisyon an ta mare konpansasyon egzekitif la bay Gilead ak abòdab ak disponiblite medikaman li yo ki sove lavi yo.

Sepandan, okòmansman, Gilead te rejte pwopozisyon Weinstein kareman san okenn konsiltasyon davans ak Weinstein pou rezoud swadizan dezakò nan pwopozisyon li a - jan sa egzije règleman SEC yo. Lè sa a, Weinstein te ekri pou l mande SEC pou refize demann Gilead pou eskli pwopozisyon li a nan prokurasyon li a epi pèmèt aksyonè yo opòtinite pou yo vote sou li pandan Reyinyon Anyèl ane sa a, sa ki te pouse Gilead fè yon petisyon SEC pou eskli mezi a dapre de lòt règleman SEC. . Nan yon lèt ki te dat 21 fevriye 2014, SEC a te rejte TOUT Efò Gilead pou rejte pwopozisyon an, li di Gilead yo pa ka omèt pwopozisyon Weinstein nan prokurasyon li a. Apre sa se tèks la Lèt SEC a rejte mouvman Gilead la pou bloke rezolisyon aksyonè a:

Fevriye 21, 2014

Repons Biwo Avoka Chèf (pou SEC)

Divizyon Corporate Finance

Re: Gilead Sciences, Inc.

Lèt k ap vini ki gen dat 24 desanm 2013

Pwopozisyon an mande pou konsèy la adopte yon politik ki ankourajman konpansasyon pou chèf egzekitif la ta dwe gen ladan mezi ki pa finansye ki baze sou aksè pasyan nan medikaman konpayi an. 

Nou pa kapab dakò nan opinyon ou ke Gilead ka eskli pwopozisyon an dapre règ 14a-8(i)(3). Nou pa kapab konkli ke pwopozisyon an se konsa natirèlman vag ke ni aksyonè ki vote sou pwopozisyon an, ni konpayi an nan aplikasyon pwopozisyon an, ta kapab detèmine ak nenpòt sètitid rezonab egzakteman ki aksyon oswa mezi pwopozisyon an mande. Anplis de sa, nou pa kapab konkli ke ou te demontre objektivman ke pwopozisyon an se materyèlman fo oswa twonpe. An konsekans, nou pa kwè ke Gilead ka omisyon pwopozisyon an nan materyèl prokurasyon li yo nan depandans sou règ 14a-8(i)(3).

Nou pa kapab dakò nan opinyon ou ke Gilead ka eskli pwopozisyon an dapre règ 14a-8(i)(4). Nou pa kapab konkli ke pwopozisyon an gen rapò ak reparasyon nan yon reklamasyon pèsonèl oswa doleyans kont konpayi an. Nou pa kapab tou konkli ke pwopozisyon an fèt pou rezilta nan yon benefis pou pwopoze a, oswa pou avanse yon enterè pèsonèl, ki pa pataje pa lòt aksyonè yo an jeneral. An konsekans, nou pa kwè ke Gilead ka omisyon pwopozisyon an nan materyèl prokurasyon li yo nan depandans sou règ 14a-8(i)(4).

Nou pa kapab konkli ke Gilead te ranpli chay li pou etabli ke Gilead ka eskli pwopozisyon an anba règ 14a-8(i)(7) kòm yon kesyon ki gen rapò ak operasyon biznis òdinè konpayi an. An konsekans, nou pa kwè ke Gilead ka omisyon pwopozisyon an nan materyèl proxy li yo nan depandans sou règ 14a-8(i)(7).

 

Sensèman,

Sonia Bednarowski

Avoka-Konseye

 

"SEC a avèk sajès rejte efò Gilead la pou eskli pwopozisyon sa a nan prokurasyon 2014 li a, yon mouvman Gilead ki ta konplètman devalorize opinyon aksyonè yo si li te soutni," te di. Michael Weinstein. “E malgre pwotestasyon Gilead otreman, pwoblèm ki adrese nan pwopozisyon aksyonè mwen an gen yon enpòtans dirèk pou aksyonè Gilead yo: Pwopozisyon an lye yon pati nan konpansasyon egzekitif la ak aksè pasyan yo nan medikaman Gilead pou sove lavi yo—yon nouvo degre responsablite ki rekonèt wòl inik nan. konpayi pharmaceutique jwe tou de kòm biznis ak nan sosyete a. Nan dènye ane yo, alòske 10,000 Ameriken ki gen revni fèb ki gen VIH/SIDA yo te mete sou lis datant pou jwenn aksè nan medikaman ki sove lavi SIDA atravè Pwogram Asistans Medikaman SIDA federal/eta, Direktè Jeneral Gilead, John Martin, rapòte yon konpansasyon total pou senkan. pake ki gen plis pase 250 milyon dola. Nan limyè sa a ak lòt egzanp konpansasyon kòpore lame an-patikilyèman nan endistri pharmaceutique-ki pèmèt aksyonè yo vote sou yon mezi ki mare yon pòsyon nan konpansasyon egzekitif, tankou bonis oswa opsyon stock, ak aksè pasyan yo nan dwòg yon konpayi sanble yon totalman. demann rezonab.”

Reveran Al Sharpton Titre yon 'Jounen Aksyon' sou 'SIDA se yon Pwoblèm Dwa Sivil'
Los Angeles: Yon Jounen Aksyon 2/23