AHF Lajistis Abbott ak AbbVie paske yo twonpe pri Medikaman SIDA

In Pledwaye, Nouvèl pa AHF

AHF te depoze yon pwosè nan Tribinal Siperyè Eta Kalifòni akize ke ant 2005 -2013, Abbott Laboratories ak spinoff li yo AbbVie pa t bay rabè legalman obligatwa pou medikaman VIH, sa ki te chaje AHF plis pase $2 milyon pandan peryòd uit ane a. Abbott gen obligasyon kontra pou vann medikaman, ki gen ladan medikaman SIDA, bay AHF ak lòt moun nan pri rabè anba pwogram federal rabè dwòg 340B la. 

Objektif Pwogram 340B a se pou pèmèt founisè filè sekirite tankou AHF pou yo detire resous ki pa yo otank posib, pou yo rive jwenn plis pasyan ki kalifye yo epi pou yo bay sèvis ki pi konplè. Nan mwa Oktòb, AHF te depoze yon pwosè menm jan an kont Johnson & Johnson pou abi paralèl li nan Pwogram pri 340B la.

LOS ANGELES (24 novanm 2013) Fondasyon Swen Sante SIDA (AHF) te depoze yon pwosè nan Kalifòni kont jeyan pharmaceutique Se Laboratwa Abbott ak spinoff li AbbVie (Abbott) akize ke konpayi yo Abbott genyen "...echwe pou satisfè totalman obligasyon yo anrapò ak dwòg yo te vann bay AHF sou yon peryòd de plizyè ane," Anba a Pwogram 340B, yon pwogram rabè sou medikaman federal ki fèt pou lonje resous federal ki pa yo otank posib pou founisè swen sante rezo sekirite tankou AHF. Konpayi Abbott yo gen ladan Abbott Laboratories, Abbott Laboratories Inc., dba Abbott Sales, Marketing & Distribution Co., ak AbbVie Inc. Ansanm, yo kontwole yon pati enpòtan nan mache dwòg SIDA a ak dwòg ki gen ladann. Norvir, epi Kaletra.

Pwosè AHF kont Abbott te depoze madi nan Tribinal Siperyè Kalifòni, Konte Los Angeles, Distri Santral [kay #BC528868]. Aksyon kont Abbott gen ladann reklamasyon de “Vyolasyon Lwa sou Konpetisyon Enjis Kalifòni; Vyolasyon Kontra—Twazyèm Pati Benefisyè; Neglijans; Anrichisman enjis ak Vyolasyon Alyans Bòn Lafwa ak Aksyon Ekitab.”

Malgre ke AHF te fè Abbott okouran ke nou te mal chaje pri ki pa rabè yo anvan ou depoze pwosè sa a, Abbott fondamantalman te refize ranbouse AHF kantite lajan anplis AHF te peye pou medikaman Abbott yo,” te di. Michael Weinstein, Prezidan AHF. "Kòm yon rezilta, Abbott te fòse AHF kounye a chèche entèvansyon jidisyè pou jwenn pri rabè dwòg ki nesesè anpil pou AHF te—e li te—gen dwa." 

"AHF gen dwa a sekou sa a ki baze sou plizyè rezon legal, tankou teyori legal, kontra ak ekitab," te di. Laura Boudreau, Avoka anchèf pou Operasyon pou Fondasyon Swen Sante SIDA. “Men, objektif prensipal pwosè a se sispann sa AHF wè kòm yon tandans k ap grandi nan mitan manifaktirè yo pou enpoze restriksyon de pli zan pli ki pa rezonab, abitrè, ak ilegal sou kapasite yon founisè rezo sekirite 340B pou jwenn pri 340B ke li gen dwa pa lalwa lè. founisè a dekouvri ke acha li yo, ki fèt nan wholesale, te an reyalite elijib pou pri rabè 340B. AHF kwè, ak pwosè li a deklare, ke Abbott ak AbbVie pa ta dwe gen pèmisyon pou yo efektivman refize konfòme yo ak obligasyon legal ak kontra yo anrapò ak pwogram 340B ki kouvri medikaman san konsekans epi kidonk anpeche AHF nan ekonomi ke li ta itilize pou benefisye moun ki vilnerab yo. popilasyon rezo sekirite li sèvi.”

Konsènan Pwogram 340B la

340B se yon pwogram Federal ki sipèvize pa Biwo Afè Famasi (OPA) Health Resources and Services Administration (HRSA) ki egzije manifakti medikaman yo bay medikaman pou pasyan ekstèn bay òganizasyon swen sante ki elijib/antite ki kouvri tankou AHF nan pri siyifikativman redwi. Pwogram nan pèmèt antite ki kouvri yo detire resous Federal ki ra otank posib, rive jwenn plis pasyan ki elijib epi bay plis sèvis konplè.

Dapre Pwogram 340B la (42 USC § 256b(i)(1)), manifakti yo oblije asire ke antite ki kouvri yo pa peye plis pou okenn pwodwi pase pri plafon 340B ki fikse ak rabè legalman.

Weinstein te ajoute: "Etandone pwofi ke manifaktirè tankou Abbott fè sou medikaman pou sove lavi SIDA, lefèt ke yo pa pral pwolonje rabè pri medikaman legalman obligatwa a bay yon founisè swen filè sekirite tankou AHF.

Batay kont VIH/SIDA nan Jounen Mondyal SIDA
Obama fè fas ak nouvo presyon pou ranfòse finansman VIH/SIDA