ATGC bat bravo lè Ohio House te pase bòdwo pou echanj zegwi Landmark (HB 92)

In Nouvèl pa AHF

Bill, Reprezantan Eta Nickie J. Antonio (D, House District 13) ak Barbara A. Sears, (R, House District 47) revize kòd eta a pou otorize etablisman pwogram echanj sereng yo.
ATGC, orijinal katalis ak sipòtè nan pwojè lwa a, te travay ak lejislatè pou kat ane ki sot pase yo sou lejislasyon an. Ko-paponan HB 92 gen ladan Reprezantan Foley, Rogers, Ashford, Stinziano, Fedor, Strahorn, Brown, Letson, Barnes, Bishoff ak Johnson.
COLUMBUS (2 oktòb 2013)—Defansè ki soti nan Gwoup travay SIDA nan Greater Cleveland (ATGC), yon afilye nan SIDA Fondasyon Swen Sante (AHF), jodi a te felisite Chanm Reprezantan Ohio an paske li te pase nan yon vòt super majorite 72 a 23, House Bill 92, lejislasyon enpòtan ki revize kòd eta a pou otorize etablisman pwogram echanj sereng nan objektif pou diminye transmisyon patojèn nan san tankou VIH ak epatit. Se Reprezantan Leta ki te ekri lwa a Nickie J. Antonio (D, House District 13) ak Barbara A. Sears, (R, House District 47). AIDS Taskforce of Greater Cleveland, se te orijinal katalis ak sipòtè pwojè lwa a de sa kat ane e li te yon sipòtè cho pandan tout pwosesis lejislatif la. Ko-paponan HB 92 gen ladan Reprezantan Foley, Rogers, Ashford, Stinziano, Fedor, Strahorn, Brown, Letson, Barnes, Bishoff ak Johnson.

“Pwojè lwa sa a pèmèt kominote yo kreye yon premye liy defans kont epidemi kriz ewoyin ki te kreye a,” te di patwone bòdwo a, Rep. Nickie J. Antonio, (D-Lakewood). "Li kreye yon chemen nan tretman pou moun ki dejwe dwòg ak rekipere sereng danjere yo itilize nan lakou rekreyasyon, pak, ak lari vil yo diminye kontak pa timoun inosan."

"HB 92 pral pèmèt lidè kominote lokal yo, lapolis ak depatman sante yo pran desizyon sou aplikasyon lwa sekirite piblik enpòtan sa a nan tout eta a," te di. Garith Fulham, Direktè Ohio Public Policy & Advocacy pou AHF. “Nou wè sa kòm yon gwo viktwa pou sante piblik ak kòm yon lòt mwayen pou kraze chèn enfeksyon posib ak VIH, epatit oswa lòt maladi san pami moun ki gen risk IV dwòg. Nou remèsye Reprezantan Antonio ak Sears pou travay inite toulede pati yo sou lejislasyon enpòtan sa a, e nou ta renmen remèsye Reprezantan Mike Foley ak anpil lòt lejislatè ki te kanpe avèk nou sou pwoblèm sa a pandan senk ane ki sot pase yo pandan n ap travay pou n jwenn sa a enpòtan. yon moso lejislasyon te pase."

"Mwen espere kontinye travay sou moso lejislasyon enpòtan sa a epi mwen espere yon pasaj rapid nan Sena a pou m ka kòmanse ede lòt vil yo atravè Ohio ak aplikasyon pwogram sa yo pou sove lavi yo," te di. Chris Krueger, Kowòdonatè Aksè Sereng pou ATGC. “Lè m ap travay avèk pwogram Echanj Zegwi Cleveland pandan plizyè ane ki sot pase yo, mwen te wè premye men kòman echanj sereng kapab redwi transmisyon enfeksyon ki kapab mòtèl nan mitan popilasyon ki gen gwo risk yo, epi Gwoup Travay SIDA Greater Cleveland ap kontinye travay sou pwoblèm sa a jiskaske sa a. lejislasyon an mete an vigè nan Ohio ak tout vil atravè eta a ki vle yon pwogram echanj sereng kapab genyen yo.”

Cleveland Needle Exchange, ki te opere pou 16 ane ki sot pase yo, nan youn nan sèlman de pwogram echanj zegwi k ap opere kounye a nan Ohio. Lòt pwogram nan se nan vil Portsmouth nan zòn riral sid la, ki te opere pwòp pwogram echanj zegwi li pou de ane ki sot pase yo. Tou de pwogram yo te etabli atravè rezolisyon ijans yo te pase pa konsèy vil respektif yo.

Pwopozisyon D San ​​Francisco a pou lanse yon kanpay pou pri pou medikaman san patipri Jedi 3 oktòb 11am.
AHF fè lwanj apèl Kerry te fè pou manm Nasyonzini yo pou yo sipòte batay mondyal kont SIDA