AHF Lajistis Johnson & Johnson pou kopye sou Pri Medikaman SIDA

In Pledwaye, Nouvèl pa AHF

AHF te depoze yon pwosè nan Tribinal Siperyè Eta Kalifòni pou te deklare ke ant 2005-2012, Johnson & Johnson (J&J) pa t bay rabè legalman obligatwa pou medikaman VIH, sa ki te chaje twòp AHF pa $2 milyon pandan peryòd sèt ane a. J&J gen obligasyon kontra pou vann medikaman, ki gen ladan medikaman SIDA, bay AHF ak lòt moun nan pri rabè anba pwogram federal rabè dwòg 340B la.

Objektif Pwogram 340B a se pou pèmèt founisè filè sekirite tankou AHF pou yo detire resous ki pa yo otank posib, pou yo rive jwenn plis pasyan ki kalifye yo epi pou yo bay sèvis ki pi konplè.

LOS ANGELES (31 oktòb 2013) SIDA Fondasyon Swen Sante (AHF) te depoze yon pwosè nan Kalifòni kont jeyan pharmaceutique Johnson & Johnson ak filiales li yo (J&J) akize ke konpayi yo te "...echwe pou konplètman satisfè obligasyon yo anrapò ak medikaman yo te vann bay AHF sou yon peryòd de plizyè ane," Pwogram 340B, yon pwogram rabè sou medikaman federal ki fèt pou lonje resous federal ki pa yo otank posib pou founisè swen sante rezo sekirite tankou AHF. Konpayi J&J yo gen ladan Johnson & Johnson, Janssen Therapeutics ak Janssen Biotech. Ansanm, yo kontwole yon pòsyon enpòtan nan mache dwòg SIDA a ak dwòg ki gen ladann Prezista, Entèlijans, Andirans ak Procrit.

Pwosè AHF kont J&J te depoze Mèkredi nan Tribinal Siperyè Kalifòni, Konte Los Angeles, Distri Santral. [ka #BC526253]. Aksyon kont J&J gen ladann reklamasyon “Vyolasyon Lwa sou Konpetisyon Enjis Kalifòni; Vyolasyon Kontra—Twazyèm Pati Benefisyè; Neglijans; Anrichisman enjis ak Vyolasyon Alyans Bòn Lafwa ak Aksyon Ekitab.”

"AHF te fè Johnson & Johnson Companies yo konnen yo te fè nou mal peye pri ki pa gen rabè yo anvan yo te depoze pwosè sa a, men Konpayi J&J yo te refize ranbouse AHF pou kantite lajan depase li te peye pou medikaman J&J yo," te di. Michael Weinstein, Prezidan AHF. "Kòm rezilta, J&J te fòse AHF pou chèche entèvansyon jidisyè pou jwenn pri rabè dwòg ki nesesè anpil pou AHF te—e li te—gen dwa."

"AHF gen dwa a sekou sa a ki baze sou plizyè rezon legal, tankou teyori legal, kontra ak ekitab," te di. Laura Boudreau, Avoka anchèf pou Operasyon pou Fondasyon Swen Sante SIDA. “Men, nan pati anba a, nou kwè, e pwosè nou an deklare, ke J&J pa ta dwe gen pèmisyon pou yo efektivman refize respekte obligasyon legal ak kontra yo anrapò ak medikaman ki kouvri Pwogram 340B yo san konsekans epi kidonk anpeche AHF lajan li ta itilize pou li. benefisye popilasyon vilnerab rezo sekirite li sèvi yo.”

Konsènan Pwogram 340B la

340B se yon pwogram Federal ki sipèvize pa Biwo Afè Famasi (OPA) Health Resources and Services Administration (HRSA) ki egzije manifakti medikaman yo bay medikaman pou pasyan ekstèn bay òganizasyon swen sante ki elijib/antite ki kouvri tankou AHF nan pri siyifikativman redwi. Pwogram nan pèmèt antite ki kouvri yo detire resous Federal ki ra otank posib, rive jwenn plis pasyan ki elijib epi bay plis sèvis konplè.

Dapre Pwogram 340B la (42 USC § 256b(i)(1)), manifakti yo oblije asire ke antite ki kouvri yo pa peye plis pou okenn pwodwi pase pri plafon 340B ki fikse ak rabè legalman.

"Bay pwofi Johnson & Johnson te fè sou medikaman pou sove lavi sa yo, lefèt ke yo pa pral pwolonje rabè pri medikaman legalman obligatwa yo bay yon founisè swen filè sekirite tankou AHF se yon wont," te ajoute Weinstein.

AHF Lanse Kanpay 'Stop LA Koripsyon' sou Gwo ​​Echèk Konte LA
Jamayik: AHF siyen yon kontra pou bay swen VIH nan yon nivo nasyonal