Konte LA ap peye frè legal bay AHF

In Nouvèl pa AHFTribinal Eta Kalifòni jwenn de fwa Depatman Sèvis Sante Konte LA te vyole lwa a lè li te bay yon machann favorize yon kontra $75M ki pa gen òf; Tribinal tou bay plizyè santèn mil dola nan frè legal AHF, ki te pote pwosè yo.


Nan de pwosè separe AHF te pote, Tribinal la te jwenn Konte a te vyole lalwa lè li te bay kontra pou jere Healthy Way HIV Contract Konte a bay Ramsell Public Health Rx, LLC, yon konpayi prive ki bay sèvis jesyon benefis famasi, san òf konpetitif oswa yon òf. negosyasyon konpetitif.

LOS ANGELES (17 septanm 2013)⎯ Nan yon egzanp flagran sou fason ofisyèl Konte Los Angeles yo mal jere lajan kontribyab yo, Fondasyon Swen Sante SIDA (AHF) te anonse ke Konte Los Angeles te òdone pou peye plis pase $150,000 nan frè legal bay AHF apre Tribinal Siperyè Eta Kalifòni te jwenn ke Konte a te vyole lalwa de fwa nan akòde ''pa gen okenn òf' kontra a yon vandè favorize san yo pa swiv pwosedi legal apwopriye sou òf konpetitif.

Nan de aksyon legal separe, men ki gen rapò ak AHF te pote, Tribinal Siperyè Kalifòni te jwenn ke Konte a te vyole lwa a lè li te bay de fwa ilegalman yon kontra $75 milyon bay Ramsell Public Health Rx, LLC, yon konpayi prive ki bay sèvis jesyon benefis famasi, pou li te jere Kontra Healthy Way VIH Konte a—premye kontra a te pase pou apwobasyon Konte a nan yon sèl jou. Nan yon desizyon jen 2012 ki te akòde demann AHF pou yon òdonans impératif pou bloke aplikasyon premye kontra ilegal la, Ann I. Jones, Jij Tribinal Siperyè a, te ekri ke Konte Los Angeles “... te abize diskresyon li nan bay Ramsell kontra a san konpetisyon an. òf oswa yon negosyasyon konpetitif."

Apre desizyon yo, AHF te akòde pèmisyon pou fè yon petisyon nan Tribinal pou yo resevwa frè avoka nan Konte a. Rezon ki fè AHF yo te bay frè a se paske, nan ekspoze ak elimine konduit ilegal kontinyèl nan Konte a nan pwosesis kontra li yo nan Tribinal, AHF te 'pati ki gen siksè' dapre Kòd Pwosedi Sivil seksyon 1021.5 paske Tribinal la te akòde Petisyon pou Mandat. epi li te egzije Konte a pou l anile kontra li ak Ramsell; epi paske AHF fè respekte 'Dwa Enpòtan ki Afekte Enterè Piblik la' lè li anile yon kontra ki te antre an vyolasyon lalwa epi paske nesesite ak chay finansye ranfòsman prive (atravè pwosè AHF) te rann akòde frè legal yo apwopriye. Nan premye ka a, Tribinal la te bay lòd pou Konte a peye $157,688.50 bay AHF; nan dezyèm ka a, AHF te peye frè ki depase $230,000. Yon mosyon fòmèl pou frè ak depans avoka nan dezyèm ka a [ka # BS138053] te depoze yè nan Tribinal la.

“Reyalite pwouve yo fè konnen Konte Los Angeles kounye a vyole lwa a de fwa konsènan pwosesis òf konpetitif la. Non sèlman konduit ilegal sa a te gaspiye lajan kontribiyab yo, kòm rezilta Konte a pral fini tou peye plizyè santèn milye dola nan frè avoka bay AHF akòz aktivite repete vyole lwa li yo,” te di. Michael Weinstein, Prezidan Fondasyon Swen Sante SIDA. “Tout bagay sa a te kapab evite si Konte a te senpleman suiv lalwa. Nan tou de ka, ofisyèl Konte yo te konplètman mal jere lajan kontribyab yo epi gaspiye konfyans piblik la. Sa te fèt, an pati, paske pa gen anpil responsablite pou ofisyèl Konte yo toupatou. Pandan de (2) aksyon legal sa yo e pandan plizyè ane anvan, ofisyèl Konte yo te fè akizasyon san fondman, ki pa pwouve kont AHF—tèlman, ke nou te depoze yon pwosè kont Konte a nan kòmansman mwa Out pou eseye sispann entimidasyon ilegal yo ak vanjans.”

Vyolasyon Lwa sou òf konpetitif yo: Kontra Ramsell sèl-sous la
Malgre kanpay Konte LA te fè kont AHF, avoka AHF te detèmine pou konteste mechanste gouvènman k ap kontinye a epi rann Konte a ak ofisyèl li yo responsab. Nan ka sa a, AHF te lajistis kounye a de fwa avèk siksè pou anpeche Konte LA bay ilegalman yon kontra soul-source, $75 milyon pou jesyon benefis famasi (PBM) a Ramsell Public Health Rx, LLC, yon kontraktè Konte favorize.

Piske ofisyèl Konte yo te refize swiv règleman òf konpetitif legalman obligatwa yo, ofisyèl AHF yo te fòse (nan mwa avril 2012) depoze yon pwosè nan tribinal eta a pou mande yon manda. Nan mwa jen 2012, Tribinal Siperyè Konte Los Angeles te akòde demann AHF pou òdonans manda, li te deside Konte a te abize diskresyon li. Tribinal la te oblije Konte a tou pou l anile kontra ak Ramsell epi respekte lalwa nan nenpòt lòt kontra pou sèvis administratè famasi a.

Malgre premye desizyon legal kont yo, ofisyèl Konte yo te ankò chache bay Ramsell kontra PBM li (kontra Ramsell II a), epi AHF ankò lajistis. Yon lòt fwa ankò—prèske yon ane apre dat li te pèdi tribinal anvan an, nan dat 5 jen 2013—Tribinal la te bay yon òdonans ki anile kontra Ramsell II a, e li te konstate Konte a te abize diskresyon li lè li te bay sèl sous kontra Ramsell II la. Epi malgre yo te pibliye yon RFP ki gen rapò ak sèvis sa yo nan dat 28 mas 2013, Konte a poko bay okenn pati kontra a.

Mister Cee nan HOT 97: "Jodi a, mwen lib"
Eswatini Kapòt Roadshow pou Ogmante Aksè ak Konsyantizasyon