New Jersey: Di Senatè Menendez pou Onore Angajman Etazini sou SIDA!

In Pledwaye, Nouvèl pa AHF

Kòm Plan Ijans Prezidan an pou Sekou SIDA (PEPFAR) - pwogram enpòtan mondyal SIDA ki responsab pou sove dè milyon de vi - ap fè fas ak re-otorizasyon ankò ane sa a, nou bezwen vin byen fò epi di Senatè Robert Menendez (D – New Jersey), Prezidan Komite Sena a pou Relasyon Etranjè, ke li dwe sipòte re-otorizasyon PEPFAR ak plis finansman pou tretman.

Rele Ed Royce Button Voye E-lèt Ed Royce Button

Siyen petisyon nou an pou voye yon lèt elektwonik bay Senatè Robert Menendez, Prezidan Komite Sena a pou Relasyon Etranjè, pou mande l pou l re-otorize PEPFAR ane sa a ak chanjman ki nesesè pou asire pwogram nan ekonomize lajan pandan l ap ede finalman mete fen nan epidemi SIDA a.

Vle vin pi fò? Rele Senatè Menendez epi di:

Alo, non mwen se ______ epi mwen rele pou sipòte Plan Ijans Prezidan an pou Sekou SIDA, epi mwen ankouraje Senatè Menendez pou l re-otorize pwogram nan ane sa a ak yon re-anfaz sou tretman SIDA ak efikasite pri.

Si finalman nou pral chanje move tan sou epidemi SIDA a, PEPFAR dwe bay priyorite pou jwenn plis moun sou tretman ke posib. Si nou fè sa, nou ka plis pase double kantite moun ki sou tretman san nou pa depanse okenn lajan adisyonèl.

Mwen ankouraje manm Kongrè Royce pou l kenbe pwomès la sou SIDA, epi pou l re-otorize PEPFAR ane sa a.

Mèsi poutèt ou.

pepfar march.png

Pwogram mondyal SIDA PEPFAR te gen yon siksè retentyan, bay plis pase 5 milyon moun tretman SIDA pou sove lavi yo, anpeche plizyè milyon nouvo enfeksyon VIH, epi bay plis pase 4.5 milyon òfelen ak timoun vilnerab yo.

Kounye a, siksè sa a anba menas: Se sèlman 4 nan 33 Peyi Patenarya PEPFAR yo ap trete plis pase 50% popilasyon yo k ap viv ak VIH/SIDA; Finansman PEPFAR pou tretman an, kòm yon pousantaj de fon total, te piti piti bese, kounye a reprezante sèlman 25% nan fon total; epi gen rapò toupatou sou tretman plafon e menm klinik fèmen. Si finalman nou pral fè yon chanjman nan epidemi SIDA a, PEPFAR dwe bay priyorite epi ankouraje plis moun nan tretman ke posib.

Pou fè chanjman enpòtan sa yo nan pwogram enpòtan sa a, Kongrè a dwe premye re-otorize PEPFAR ak alokasyon ki klè, ki pa souke pou finansman tretman an. Antanke yon reprezantan ki gen pozisyon ki ofri gwo enfliyans sou politik entènasyonal Etazini, sipò Senatè Menendez nan re-otorizasyon PEPFAR esansyèl pou pasaj li a ak enklizyon finansman devwe pou medikaman.

Klinik ak pasyan ki sipòte PEPFAR atravè lemond te deja fè eksperyans ase enstabilite ak fèmen sant tretman akòz rediksyon bidjè chak ane nan pwogram nan, ki menase rejim tretman – epi finalman riske lavi yo. Di Senatè Menendez ke kounye a se pa moman pou fè bak sou angajman Etazini an nan batay mondyal la SIDA - li dwe sipòte re-otorizasyon nan PEPFAR otòn sa a!

Ove vwa w epi motive lòt moun: klike sou bouton Twitter ki anlè imel sa a pou Tweet dirèkteman bay Senatè Menendez!

Nou pa ka tann tou senpleman pou mond lan chanje - nou dwe aji, pale, epi tande.

Voye E-lèt Ed Royce ButtonAHF ofri nouvo resous nan batay Baton Rouge SIDA
AHF: Nouvo Sant Byennèt Ozetazini Ouvè nan Dallas