Prezidan Royce: Tanpri Onore Angajman PEPFAR US la!

In Pledwaye, Nouvèl pa AHF

Manm Kongrè Ed Royce (R – Kalifòni), Prezidan Komite Afè Etranjè Chanm nan, te vote kont re-otorizasyon Plan Ijans Prezidan an pou Sekou SIDA (PEPFAR) an 2008 – Kòm enpòtan pwogram mondyal SIDA ki responsab pou sove dè milyon de lavi ap fè fas ak re-otorizasyon. Ankò otòn sa a, nou bezwen pran byen fò epi di Prezidan Royce ke li dwe sipòte re-otorizasyon PEPFAR ak yon alokasyon klè nan finansman pou tretman.

Rele Ed Royce Button Voye E-lèt Ed Royce Button

Vle vin pi fò? Rele Prezidan Royce epi di:

Alo, non mwen se ______ epi mwen rele pou sipòte Plan Ijans Prezidan an pou Sekou SIDA, epi mwen ankouraje Manm Kongrè Royce pou l re-otorize pwogram nan ane sa a ak yon re-anfaz sou tretman SIDA ak efikasite pri.

Si finalman nou pral chanje move tan sou epidemi SIDA a, PEPFAR dwe bay priyorite pou jwenn plis moun sou tretman ke posib. Si nou fè sa, nou ka plis pase double kantite moun ki sou tretman san nou pa depanse okenn lajan adisyonèl.

Mwen ankouraje manm Kongrè Royce pou l kenbe pwomès la sou SIDA, epi pou l re-otorize PEPFAR ane sa a.

Mèsi poutèt ou.

Voye lèt elektwonik ki anba a bay Manm Kongrè Ed Royce, Prezidan Komite Afè Etranjè a, pou l mande l pou l re-otorize PEPFAR ane sa a ak chanjman ki nesesè pou asire pwogram nan ekonomize lajan pandan l ap ede finalman mete fen nan epidemi SIDA a.

Pwogram mondyal SIDA PEPFAR te gen yon siksè retentyan, bay plis pase 5 milyon moun tretman SIDA pou sove lavi yo, anpeche plizyè milyon nouvo enfeksyon VIH, epi bay plis pase 4.5 milyon òfelen ak timoun vilnerab yo.

Kounye a, siksè sa a anba menas: Se sèlman 4 nan 33 Peyi Patenarya PEPFAR yo ap trete plis pase 50% popilasyon yo k ap viv ak VIH/SIDA; Finansman PEPFAR pou tretman an, kòm yon pousantaj de fon total, te piti piti bese, kounye a reprezante sèlman 25% nan fon total; epi gen rapò toupatou sou tretman plafon e menm klinik fèmen. Si finalman nou pral chanje sitiyasyon an sou epidemi SIDA a, PEPFAR dwe bay priyorite epi ankouraje plis moun nan tretman ke posib..

Pou fè chanjman enpòtan sa yo nan pwogram enpòtan sa a, Kongrè a dwe premye re-otorize PEPFAR ak alokasyon ki klè, ki pa souke pou finansman tretman an. Menmsi li te sipòte plan an lè ansyen Prezidan George W. Bush te prezante l an 2003, manm Kongrè Repibliken Sid Kalifòni Ed Royce – ki te fèk nonmen Prezidan Komite Afè Etranjè Chanm Kay la – te vote kont re-otorizasyon PEPFAR an 2008.

Klinik ak pasyan ki sipòte PEPFAR atravè lemond te deja fè eksperyans ase enstabilite ak fèmen sant tretman akòz rediksyon bidjè chak ane nan pwogram nan, ki menase rejim tretman – epi finalman riske lavi yo. Di Prezidan Royce ke kounye a se pa moman pou fè bak sou angajman Etazini an nan batay mondyal la SIDA - li dwe sipòte re-otorizasyon nan PEPFAR otòn sa a!

Leve vwa ou epi motive lòt moun: klike sou bouton Twitter ki anlè imel sa a pou Tweet dirèkteman bay Prezidan Royce!

Nou pa ka tann tou senpleman pou mond lan chanje - nou dwe aji, pale, epi tande.

Voye mesaj sa a

Sijè Mesaj: Manm Kongrè Royce, Re-otorize PEPFAR

Chè Prezidan Royce: [Desizyon],

Mwen konsène avni pwogram PEPFAR la ak angajman Etazini pran nan konbat SIDA atravè mond lan. Antanke Prezidan Komite Afè Etranjè a, mwen ankouraje w pou re-otorize PEPFAR ane sa a ak chanjman ki nesesè pou asire ke pwogram nan ekonomize lajan pandan y ap ede finalman mete fen nan epidemi SIDA a.

Pandan senkan depi dènye re-otorizasyon PEPFAR, yo te aprann fason ki pi efikas pou prevni nouvo enfeksyon VIH se "tès ak trete" jwenn moun k ap viv ak VIH/SIDA, epi mete yo nan tretman. Sa a se paske moun ki gen VIH/SIDA k ap resevwa tretman yo pa gen enfeksyon jiska 96%, e etid yo montre ke yon gwo echèl tretman ka gen yon efè dramatik sou diminye enfeksyon. Genyen tou egzanp reyèl nan mond lan: tou de Kanbòdj ak Giyàn, ki gen plis pase 50% nan sitwayen yo ki gen VIH/SIDA sou tretman, yo sou wout pou elimine enfeksyon VIH nan peyi yo pa 2020.

Sepandan, malgre konesans sa a ak prèv san dout ke li fonksyone, PEPFAR pa bay tretman priyorite:

– Se sèlman 4 nan 33 peyi asosyasyon PEPFAR yo ap trete plis pase 50% nan popilasyon yo ak VIH/SIDA. Gen kèk peyi ki depanse 15% finansman PEPFAR sou dwòg SIDA.

– Finansman PEPFAR pou tretman an, kòm yon pousantaj nan fon total, te piti piti bese, e kounye a, reprezante sèlman 25% nan fon aktyèl la.

– Gen rapò toupatou sou tretman plafon e menm klinik fèmen.

Si finalman nou pral fè yon chanjman nan epidemi SIDA a, PEPFAR dwe bay priyorite epi ankouraje plis moun sou tretman ke posib. Pou fè sa, mwen ankouraje w pou re-otorize pwogram nan ak yon egzijans ke 75% nan finansman dwe depanse nan tès ak tretman ak pou PEPFAR diminye depans pou chak pasyan. Si nou fè sa, nou ka plis pase double kantite moun ki sou tretman san nou pa depanse okenn lajan adisyonèl.

Mwen tann lidèchip ou sou pwoblèm sante mondyal ijan sa a.
Sensèman,

Voye E-lèt Ed Royce ButtonAHF: Endistri pònografi di kapòt limite pwopagasyon nan dènye fim pou granmoun enfeksyon VIH
AHF Europe rantre nan plis pase 35 gwoup pou peze lidè Lithuanyen pou Aksyon sou VIH/SIDA