AHF: Kapòt enpòtan Kalifòni nan pwojè pònografi (AB 332) otorize premye komite asanble a, 5 a 1

In Nouvèl pa AHF

 

Apre AB 332, Pwojè lwa Rep. Isadore Hall pou mande kapòt nan tout fim adilt ki fèt nan Kalifòni, te otorize Komite Asanble Atizay, Divètisman, Espò, Touris ak Medya Entènèt pi bonè jodi a, kounye a li avanse pou odyans nan Komite Travay Asanble a an de. semèn
LOS ANGELES (9 avril 2013) – California Assembly Bill 332, yon pwojè lwa enpòtan ki mande kapòt nan tout fim adilt ki fèt nan Kalifòni, te otorize premye komite lejislatif li nan Sacramento, pase nan Komite Asanble Arts, Divètisman, Espò, Touris ak Entènèt Media, pi bonè jodi a nan yon vòt senk a yon sèl (avèk yon sèl vòt). vòt toujou eksepsyonèl nan sèt manm komite a, ki ka toujou peze nan fen jounen an). Manm asanble Isadore Hall, III (D-Los Angeles) ki soti nan 64yèm Distri Asanble Kalifòni an, te otè pwojè lwa a, ke li te prezante nan mitan mwa fevriye a. AB 332 kounye a deplase pou odyans nan Komite Travay lejislati a nan de semèn.

Ane pase a, Fondasyon Swen Sante SIDA (AHF), patwone lejislasyon Hall la, te dirije avèk siksè Mezi bilten vòt B, 'Konte Los Angeles Safer Sex in the Adult Film Industry Act,'—pi enfòmèl ke yo rekonèt kòm mezi 'kapòt nan pònografi', ke votè Los Angeles County te apwouve pa yon maj 57% a 43% nan eleksyon Novanm 2012 la. Mezi B mande pou pwodiktè fim adilt yo jwenn yon pèmi sante piblik nan men Depatman Sante Piblik Konte Los Angeles epi peye yon frè pou pèmi ase pou ranfòsman ki nesesè yo epi swiv tout lwa sou sante ak sekirite, enkli itilizasyon kapòt pa pèfòmè yo. AB 332 pral elaji sou pwoteksyon espas travay yo kounye a ki nesesè nan Konte Los Angeles pou pwoteje tout aktè fim granmoun nan tout eta Kalifòni.

"AB 332 fè sa sèlman lejislati sa a kapab fè lè li bay CalOSHA yon direksyon klè pou etabli definisyon ki antoure mezi sekirite travayè yo sou espas travay seri fim granmoun nan tout Kalifòni," te di. Whitney Engeran-Kòdova, Direktè Senior Sante Piblik pou AHF. “Pou nou klè: Règleman OSHA ki egziste deja egzije itilizasyon kapòt. Sepandan, endistri a defye lwa a, epi li rete difisil pou OSHA byen sipèvize sekirite nan espas travay nan endistri a akòz nati pwotokòl ranfòsman aktyèl OSHA ki baze sou plent. AB 332, Mezi B nan Los Angeles ak Règleman CalOSHA pral travay ansanm pou pote klè nan langaj ki te pèmèt endistri a flagranman neglije sa yo mande pou pwoteje travayè yo. Sa a se bon sans. Sa a se yon bon politik piblik epi li pwoteje Kalifòni yo ap eseye fè travay yo epi nou remèsye komite a paske li otorize pwojè lwa sa a jodi a.”

Nan remak li nan odyans jodi a, Manm Asanble Hall te ankouraje kòlèg Asanble li yo ki t ap sèvi nan komite a pou yo mete sou yo, "vès kouraj", li te remake gen 38 milyon Kalifòni ke lejislatè yo gouvène pou pwoteje yo, e ke travayè fim adilt yo se kèk nan sa yo. 38 milyon Kalifòni.

“Nan Novanm, votè Los Angles yo te adopte yon mezi ki sanble nan Konte a ki te egzije kapòt ak lòt mezi sekirite sou seri fim granmoun nan tout Konte Los Angeles, te di. Michael Weinstein, Prezidan Fondasyon Swen Sante SIDA. “Kounye a, atravè AB 332 sa a, Representative Hall gen entansyon elaji ak elaji pwoteksyon travayè yo pou tout travayè fim granmoun Kalifòni yo nan tout eta a. Li te montre kouraj—ak vizyon—pou rekonèt ke travayè nan endistri fim granmoun yo gen dwa pou jwenn menm pwoteksyon ak pwoteksyon travayè ke nenpòt anplwaye nan Kalifòni genyen, epi n ap fè tout sa nou kapab pou ede pase lwa sa a.”

Lejislasyon Hall la pral bay inifòmite nan tout eta a ki nesesè pou asire ke plizyè milye aktè ki anplwaye nan endistri sa a ki gen plizyè milya dola resevwa pwoteksyon rezonab nan espas travay ki nesesè pou diminye ekspoze a VIH ak lòt Maladi Transmèt Seksyèlman.

Menenjit: AHF pou ofri vaksen gratis
Plizyè santèn rasanbleman pou “Kenbe pwomès sou SIDA” avèk AHF, Rev. Al Sharpton, ak plis ankò nan vil Nouyòk Mas atravè Brooklyn Bridge.