AHF make Jounen Nasyonal Konsyantizasyon VIH/SIDA

In Nouvèl pa AHF

 

Semèn sa a, òganizasyon mondyal san bi likratif AIDS Healthcare Foundation (AHF) rantre nan nasyon an nan komemore plizyè milye Ameriken Natif Natal ak Natif Natal Alaska ki te viv ak batay kont VIH/SIDA depi epidemi an te kòmanse nan fen ane 1980 yo ak Jounen Nasyonal Konsyantizasyon VIH/SIDA. 20 mas. Menmsi Sant pou Kontwòl ak Prevansyon Maladi (CDC) te dokimante yon estime 212 nouvo ka VIH nan kominote sa a an 2011, ajans gouvènman an estime 3,787 moun natif natal yo te dyagnostike ak VIH nan 30 ane ki sot pase yo.

Dapre Biwo Sante Minorite a - yon pati nan Depatman Sante ak Sèvis Imen Etazini - moun natif natal yo fè fas a yon risk pi wo pou enfeksyon VIH/SIDA pase popilasyon Kokasyen Ozetazini: Biwo a rapòte ke popilasyon natif natal la kòm yon antye. gen yon pousantaj enfeksyon 30% pi wo, epi gason Ameriken Natif Natal/Alaskan yo gen yon pousantaj SIDA 50% pi wo pase gason blan.

AHF te fè patenarya ak òganizasyon sante k ap sèvi popilasyon natif natal yo, tankou Sèvis Sante Endyen, yon branch espesifik nan Depatman Sante ak Sèvis Imen nan peyi a ki sèvi popilasyon Ameriken Endyen ak Natif Natal Alaska.

AHF te fè patenarya ak IHS pandan yon kanpay tès nan tout peyi a an 2010 ki enkli yon arè nan Pine Ridge Oglala Sioux Reservation jis nan sidwès istorik Wounded Knee, South Dakota.

LA Times: Gwoup SIDA depoze plent ak konte sou sèks san pwoteksyon nan pònografi
Lafrik di sid: 1,000 pwoteste kont koupe finansman US SIDA