Pwen Enpòtan: Bharatpur, Nepal - Tretman sovtaj nan Chitwan Valley

In Mondyal, Nepal pa AHF

 

Bharatpur, Nepal (4 fevriye 2013) - Pou anpil moun deyò Nepal, premye panse ki asosye ak peyi sa a gen ladan Himalaya, mòn Everest, oswa Dalai Lama, men pou anpil moun k ap viv la, yon panse prensipal se epidemi VIH/SIDA ki se afekte plizyè dizèn milye moun nan peyi a ki gen anpil moun. Antre nan AHF Nepal: yon efò kolaborasyon pa dirijan mondyal san bi likratif AIDS Healthcare Foundation (AHF), Ministè Nepali Sante ak Popilasyon, ak Sant Nasyonal pou Kontwòl SIDA ak STD. Branch lokal sa a nan pi gwo òganizasyon mondyal SIDA a opere kat klinik nan tout peyi a, ki gen ladan youn nan kapital la ak pi gwo vil, Katmandou, ak yon ART (tretman antiretwoviral) Sant nan Lopital Bharatpur, ki sèvi senkyèm vil pi gwo nan peyi a ki nich nan Chitwan Valley nan pati santral-sid peyi a.

AHF Nepal te bay plizyè sèvis ki nesesè anpil nan rejyon an nan ane 2012 atravè plizyè aksyon ki baze nan kominote a, ak pwovizyon AHF nan nouvo teknoloji tès nan Sant ART Bharatpur la te fè asire tretman pou tout moun ki bezwen li pi posib. Ekipman enpòtan sa a, ki te bay Sant lan an Out 2012, se te yon nouvo machin tès nivo CD-4. CD-4 se yon konplèks pwoteyin ki kouvri selil T blan nan sistèm iminitè imen an, epi yon konte nòmal CD-4 (ki vle di kantite selil blan ki anrejistre konplèks pwoteyin enpòtan sa a) se 500-1200. Yon machin tès CD-4 detèmine kantite CD-4 yon moun, ki bay pwofesyonèl sante yo yon lide sou ki jan yon enfeksyon VIH afekte kò yo sevè epi li ka ede doktè yo planifye yon kou tretman, epi tou pou kontwole pwogrè nan moun k ap resevwa tretman antiretwoviral. . Lè machin CD-4 Lopital Bharatpur ki te egziste a pa t nan sèvis ane pase a, kliyan yo te oblije vwayaje nan distri vwazen yo pou jwenn aksè nan tès nivo CD-4 yo, e sa a redwi aksè nan tès finalman riske afekte plan tretman, ki diminye efikasite nan. tretman antiretwoviral la. Pou lajwa founisè swen sante yo, volontè yo, ak pi fò nan tout pasyan yo, AHF te bay lopital la yon nouvo machin CD-4 otòn pase a.

"Depi AHF te bay machin CD-4 la, kliyan yo jwenn sèvis tès nan Lopital Bharatpur, sa ki fè sèvis tès CD-4 dyagnostik la pi aksesib pou kliyan k ap viv ak VIH, epi fado sosyo-ekonomik yo redwi tou," te di. Divya Raj Joshi, Koòdonatè Sipò Pwogram AHF Nepal.

Anplis de sa regilyèman kontwole sante kliyan k ap viv ak VIH ak teknoloji tankou machin CD-4, AHF Nepal òganize yon foul moun nan evènman tès nan tout peyi a sou yon baz regilye, osi byen ke distribisyon kapòt gratis. Aksyon tès VIH yo fondamantal nan konbat pwopagasyon VIH/SIDA nan Nepal paske, dapre estatistik Jiyè 2012 ki soti nan Sant Nasyonal Nepal pou Kontwòl SIDA ak STD (NCASC), sèlman 20,583 moun nan peyi a te anrejistre kòm VIH-pozitif. se mwens pase mwatye nan 50,200 moun nan peyi a ke yo estime ap viv ak viris la. Kòm yon rezilta nan anpil moun ki te okouran de sitiyasyon VIH yo, nivo tretman yo tou konsiderableman ba, ak sèlman 16% nan moun k ap viv ak VIH k ap resevwa tretman antiretwoviral. Depi Desanm 2012, AHF Nepal t ap ede gouvènman an sèvi 5,819 kliyan k ap viv ak VIH, 2,861 ladan yo t ap resevwa tretman antiretwoviral.

Lè AHF Nepal te rekonèt ke stigma VIH/SIDA se yon gwo pwoblèm nan tretman maladi a, AHF Nepal te òganize tou senk seminè Fòmasyon Stigma ak Diskriminasyon nan tout peyi a an 2012. Evènman fòmasyon de jou yo te konsantre sou edike moun ki bay VIH/SIDA dirèkteman. sèvis nan lopital, sant sante prensipal yo, pòs sante ak pòs sub-sante, ansanm ak manm kominote yo an jeneral ak manm gwoup sipò yo, “ak yon objektif diminye nivo stigma ak diskriminasyon ki tache ak VIH/SIDA nan klinik yo ansanm ak nan kominote a,” Raj Joshi te di. An 2012, yon evènman sa yo te fèt nan Katmandou, de te òganize nan Bharatpur, youn te fèt nan Butwal - yon sant edikasyon pou peyi a sou 240 km nan lwès Ksathmandu, ak lakay yo nan yon twazyèm klinik AHF Nepal - ak youn te fèt nan Tikapur, yon minisipalite nan lwès Nepal.

Pou aprann plis sou AHF Nepal ak travay Fondasyon an nan 27 lòt peyi atravè mond lan, vizite seksyon Pwogram Global nan www.aidshealth.org.

PlusNews: Kanpay VIH Ugandan an vize "tricheur"
1-Minut tès VIH rive nan S. Florida nan Wilton Manors 'Out of the Closet' fèt blòk 5yèm anivèsè.