AHF lanse mezi bilten SF pou 'Sispann Pri Medikaman Sove'

In Pledwaye pa AHF

 

Konferans pou laprès mezi bilten vòt Jedi, 15 novanm 11:00am PT, etap Meri SF

Mezi bilten vòt la te fèt apre Gilead Sciences Bay Area te bay nouvo tretman kat-an-yon sèl li a, Stribild, nan $28,500 pou chak pasyan, pa ane—pi plis pase pifò pasyan US SIDA yo touche nan yon ane. Mezi bilten vòt ki apiye AHF ap chèche kontwole depans pou achte medikaman sou preskripsyon vil la; defann tou òganize fowòm sou pri dwòg nan SF ak manifestasyon nan katye jeneral Foster City Gilead la Mer. & Jedi.

SAN FRANCISCO (13 novanm 2012)—Fondasyon Swen Sante SIDA (AHF) pral òganize yon KONFERANS DE Laprès, Jedi 15 Novanm 2012 a 11:00 am Pacific Time (PT) sou etap Meri San Francisco a (1 Dr. Carlton B. Goodlett Place, SF, CA 94102) pou anonse li depoze yon mezi bilten vòt nan San Francisco pou pèmèt votè yo pran pèz sou. dirije ofisyèl gouvènman San Francisco yo, "...anplwaye tout opòtinite ke gouvènman minisipal la genyen pou fè desann pri medikaman sou preskripsyon." Katalis pou mezi bilten vòt San Francisco pwopoze a se te fristrasyon defansè SIDA yo sou nouvèl la ki fè konnen nan kèk jou apre zòn Bay la. Galarad Syans' Septanm FDA apwobasyon nouvo li yo kat-an-yon tretman SIDA konbinezon Stribild, konpayi dwòg la imedyatman pri Stribild nan $28,500 pou chak pasyan, pa ane, Wholesale Acquisition Cost (WAC)—yon kolosal 37% plis pase pri Atripla, tretman ki pi vann twa nan yon sèl Gilead la, ki pi plis pase pifò pasyan US SIDA yo touche nan nenpòt ane.

"Canary a nan min chabon nan pri dwòg ki sove se Gilead," te di Michael Weinstein, Prezidan Fondasyon Swen Sante SIDA. “Pres twòp Gilead nan medikaman SIDA yo jenere pwofi rekò pou konpayi an ak $54 milyon dola nan peman anyèl pou CEO li a, John Martin, sa ki fè l 'dizyèm egzekitif ki pi byen peye nan nasyon an. Malerezman, sa fèt sou kont pwogram ADAP ak Medicaid leta yo, pi gwo achtè pwodwi Gilead yo, ak moun k ap viv ak VIH/SIDA ki konte sou pwogram sa yo men ki pa kapab jwenn aksè nan yo akoz kontrent finansman yo. Yon eta ki vas ak pwisan tankou Kalifòni, ak yon vil tankou San Francisco, kapab e ta dwe sèvi ak fòs li pou kanpe devan konpayi dwòg tankou Gilead. Se poutèt sa n ap pote pwoblèm sa a dirèkteman bay moun San Francisco atravè mezi bilten vòt nou an.”

“$28,500 pou chak pasyan, pa ane pou Stribild nouvo medikaman kat an yon sèl Gilead pou SIDA—yon medikaman ki nan plizyè fason se yon lòt medikaman 'mwen menm tou' ki ofri sèlman yon ti kras pi bon efikasite pou yon pri Cadillac—ilustre jis ki jan pri dwòg yo vin pa dirab. ," te di Doktè Lisha Wilson, Direktè Medikal, Sant Swen Sante San Francisco, Fondasyon SIDA SIDA. “$28,500 se plis pase pifò pasyan mwen yo—e, an reyalite, pifò pasyan SIDA Ozetazini—yo touche nan nenpòt ane. Pri medikaman ki sove yo limite aksè a medikaman SIDA ki sove lavi yo lè yo tabli pwogram èd gouvènman yo ak konpayi asirans prive yo, e se youn nan rezon ki fè mwen se yon defann mezi n ap devwale isit la jodi a.”

"An repons a sa nou menm ak anpil lòt konsidere kòm 'prix predatè' Gilead pou medikaman li yo, n ap avanse ak fyète jodi a ak mezi bilten vòt sa a nan San Francisco ki pral mande ofisyèl gouvènman yo pou yo travay pou yo vrèman kontwole depans dwòg sa yo," te ajoute Izayi Brooks, yon aktivis kominotè Bay Area depi lontan ak defann mezi a.

MEZI BILOT BILOTÒN AHF SAN FRANCISCO 'STOP RUNAWAY DROG PRICING'

Inisyativ bilten vòt vil San Francisco AHF mande pou kolekte apeprè 10,000 siyati valab (9,703 egzakteman) votè ki anrejistre nan San Francisco. Koleksyon siyati votè yo pral kòmanse seryezman semèn sa a nan tout San Francisco epi kontinye nan kòmansman sezon fredi a (siyati yo dwe nan mitan mwa me 2013) ak espere ke mezi a pral fasilman kalifye epi answit parèt sou bilten vòt eleksyon San Francisco 5 novanm 2013 la. . Patizan mezi bilten an genyen ladan yo Doktè Lisha Wilson, Direktè Medikal, San Francisco Healthcare Centers, AIDS Healthcare Foundation; Izayi Brooks, yon aktivis kominotè; epi Michael Weinstein, Prezidan Fondasyon Swen Sante SIDA.

Sa a se TIT & REZIME Avoka Vil San Francisco ki te prepare pou mezi ki te pibliye ak AVI SOU ENTANSYON POU SIRKILE PETITION, ki te kouri nan la San Francisco Chronicle, Lendi 12 Novanm 2012:

Achte Medikaman Preskripsyon
San Francisco achte medikaman sou preskripsyon pou pwogram medikal vil la dirije. San Francisco kouri pwogram tretman pou pasyan ki entène nan San Francisco General Hospital, Laguna Honda Hospital, ak prizon San Francisco. Li dirije tou pwogram tretman pou pasyan ekstèn nan lopital ak klinik Vil la. Pa egzanp, San Francisco bay medikaman sou preskripsyon pou anpil patisipan nan pwogram Healthy San Francisco, ki ofri swen sante pou rezidan San Francisco ki pa gen asirans ki satisfè kondisyon revni.

San Francisco depanse plis pase 23 milyon dola pa ane nan medikaman sou preskripsyon. Sa a gen ladan apeprè $3.5 milyon dola chak ane sou medikaman antiretwoviral pou trete pasyan ki gen VIH ak maladi ki gen rapò.

Lwa vil la otorize Depatman Sante Piblik San Francisco pou itilize konpayi deyò yo pou negosye pri ak achte medikaman sou preskripsyon. Pou medikaman pou pasyan ki entène yo, ki gen ladan medikaman pou prizonye yo, Vil la itilize yon konpayi deyò ki negosye pri dwòg ak manifakti medikaman yo. Pou medikaman pou pasyan ekstèn, Vil la patisipe nan yon pwogram federal ki ofri yon rabè enpòtan sou medikaman sou preskripsyon. Pou asire ke li rete elijib pou pwogram sa a, Vil la itilize yon konpayi federal chwazi pou negosye pri ak achte medikaman sou preskripsyon pou pasyan ekstèn.

Mezi yo pwopoze a ta fè politik Vil la anplwaye tout opòtinite ki disponib pou redwi pri medikaman sou preskripsyon yo. Li ta etabli kòm politik vil ke San Francisco dirèkteman negosye ak manifakti dwòg epi chèche peye mwens pou medikaman esansyèl ke vil la achte. Li ta tou etabli kòm politik vil San Francisco mande reprezantan li yo nan eta ak gouvènman federal pou patwone lejislasyon pou redwi a yon tyè pri aktyèl dwòg yo peye pa tout nivo gouvènman an.

Si yo te adopte mezi yo pwopoze a, Konsèy Sipèvizè a ta oblije
etidye politik la epi detèmine ki aksyon, si genyen, ki ta apwopriye pou aplike
politik la. [Depatman Eleksyon dosye No. 12-03]

Sa a se lang inisyal la nan DEKLARASYON REZON pou mezi bilten vòt San Francisco pwopoze 'Stop Runaway Drug Pricing' AHF:

“Moun nan San Francisco ki vle asire aksè maksimòm nan medikaman ki sove lavi yo bay tout sitwayen vil la, eta ak nasyon deside anplwaye tout opòtinite ke gouvènman minisipal la genyen pou fè desann pri medikaman sou preskripsyon. Vil nou an gen yon gwo popilasyon moun ki enfekte ak VIH e pri dwòg yo gen yon enpak enpòtan sou finans nou yo.

Inisyativ sa a egzije pou San Francisco antre nan negosyasyon dirèk ak manifakti dwòg pou peye mwens pou medikaman esansyèl ke li achte. Anplis de sa, yo mande delegasyon San Francisco nan Lejislati Kalifòni ak Kongrè Ameriken an pou yo pote lejislasyon pou redwi pri dwòg aktyèl tout nivo gouvènman yo peye pa omwen yon tyè.

Pi gwo pwodiktè dwòg VIH Gilead Sciences, ki sitiye nan Zòn Bay la te fè pwofi rekò ak CEO li a touche $ 53 milyon dola, pandan ke dè milye de pasyan VIH yo te lani nan lis datant pou dwòg atravè Etazini ak Eta Kalifòni ak vil li yo. lite pou peye bòdwo yo. Pandan nasyon an ap antre nan refòm swen sante a, ki pral pote dè dizèn de milyon nouvo kliyan ki peye nan endistri pharmaceutique la, endistri sa a dwe aji yon fason responsab - San Francisco ka dirije wout la."

AHF eksploze Fon Global pou "Travay Hatch" nan revoke Enspektè Jeneral
San Francisco Chronicle: Polk Street, SF