AP: Hershey rezoud pwosè VIH ak elèv 14-zan yo refize admisyon nan lekòl la

In Pledwaye pa AHF

(AP) HERSHEY, Pa. – Yon ti gason 14 zan ak manman l 'ap resevwa $700,000 nan règleman an nan yon pwosè diskriminasyon SIDA kont yon lekòl pansyon prive ki te refize enskri li paske li se VIH pozitif.
Pwosè: Lekol Pa. rejte ti gason paske li gen VIH

Règleman an te anonse Mèkredi pa Pwojè Lwa SIDA nan Pennsylvania ak la Milton Hershey Lekòl la, ki finanse pa yon konfyans ki kenbe enterè kontwòl nan manifakti sirèt Hershey Co. Règleman an sijè a apwobasyon tribinal la.

Lekòl la, pou elèv pòv ak sosyalman defavorize, tou dwe peye $15,000 nan penalite sivil epi bay fòmasyon VIH pou elèv yo ak manm pèsonèl la.

Pwojè Lwa SIDA ki baze nan Philadelphia lajistis lekòl la nan tribinal federal ane pase a apre li te refize enskri ti gason an, yon elèv onè ki soti nan zòn Philadelphia, sou teren ke li ta yon menas pou sante ak sekirite lòt elèv yo.

Okòmansman, lekòl la te defann desizyon li te pran, e li te di ke li te difisil men apwopriye nan sikonstans yo.

"Pou pwoteje timoun nou yo nan anviwònman inik sa a," te di lekòl la nan mwa desanm apre pwosè a te depoze, "nou pa ka akomode bezwen elèv ki gen maladi kwonik kontajye ki reprezante yon menas dirèk pou sante ak sekirite lòt moun."

Avoka ti gason an te kontreke li pa t bezwen aranjman espesyal epi li te kontwole VIH li ak medikaman ki pa t ap afekte orè lekòl li a.

Avoka Ronda Goldfein te di lè sa a: "Jèn gason sa a se yon timoun ki motive e ki entèlijan ki pa reprezante okenn risk sante pou lòt elèv men yo refize yon opòtinite edikasyonèl akòz inyorans ak laperèz sou VIH ak SIDA.

Nan mwa Out, lekòl la te ranvèse politik li epi li te anonse li ta trete aplikan ki gen VIH yo menm jan ak lòt moun.

Lekòl la, ki gen anviwon 1,850 elèv nan klas pre-matènèl jiska 12yèm ane, te ofri tou pou admèt ti gason an, ki te idantifye nan pwosè a pa psedonim la Abraham Smith, men li menm ak manman l 'te deside li ta chache lòt opòtinite edikasyon olye.

Lekòl la te fonde an 1909 pa Chokola Maker Milton Hershey, ki gen pwodwi konpayi an gen ladan Hershey's Kisses ak Kit Kat. Li finanse pa Milton Hershey School Trust epi li edike elèv ki pòv ak sosyalman defavorize gratis.

AIDS Healthcare Foundation ki baze nan Los Angeles, ki di ke li bay swen medikal moun ki gen VIH ak SIDA nan tout mond lan epi li kontribye lajan nan kòz ti gason an, akeyi nouvèl sou règleman an.

"Pa gen dout, defans te ede jèn gason sa a pou jwenn jistis," prezidan fondasyon Michael Weinstein te di nan yon deklarasyon.

Anviwon Pak, fondasyon an te òganize manifestasyon nan San Francisco, Vil Nouyòk ak Hershey, pou yo te mande yon bòykote sou sirèt Hershey yo epi pou yo te mande piblik la voye konpayi an yon mesaj: "Pa gen bo pou Hershey."

AHF sipòte rediksyon pri sou nouvo dwòg SIDA, prod Gilead pou elaji rediksyon nan lòt pwogram
AHF pou pran yon wòl dirijan nan rechèch VIH/SIDA