Rasanbleman konferans mondyal SIDA mande pou medikaman pi bon mache, plis finansman

In Mondyal, Nouvèl pa AHF

Washington Post la

Pa David Brown, Katherine Shaver, ak Alyssa A. Botelho

Jiyè 22, 2012

Premye a Konferans Entènasyonal SIDA ki dwe fèt nan Etazini nan plis pase de deseni louvri Dimanch ak repete deklarasyon ke la Epidemi 31-zan ka realistikman pote nan yon fen ak plis lajan ak atansyon, estratejik aplike.

Lajan an nesesè pou mete plizyè milyon moun nan 34 milyon moun ki gen VIH nan mond lan pran medikaman, ak atansyon espesyal pou moun ki gen plis risk pou yo trape ak transmèt viris la — omoseksyèl gason, moun kap itilize dwòg ak pòv yo.

Mesaj la te menm, andedan ak deyò Sant Konvansyon Walter E. Washington, kote 25,000 moun k ap patisipe nan konferans la pral rankontre jiska Vandredi.

"Opòtinite sa a pral evapore si nou pa aji," Michel Sidibe, chèf ajans Nasyonzini UNAIDS, te di nan seremoni ouvèti konferans lan dimanch aswè. "Opòtinite sa a pral glise nan dwèt nou, e listwa p'ap janm padone nou."

"Aktifs SIDA, ou te vinn parese!" Michael Weinstein, prezidan ki baze nan Los Angeles Fondasyon Swen Sante SIDA, te di yon foul moun nan pye moniman Washington la byen bonè nan jounen an.

"Mond lan depann de ou. Ou pa ka repoze jiskaske SIDA anba kontwòl. Moun k ap viv ak VIH, ou se konsyans mond lan,” li te di. "Vwa ou dwe pi fò!"

Kounye a, mond lan depanse anviwon 17 milya dola pa ane nan prevansyon ak tretman SIDA nan monn devlope. Apeprè 8 milyon moun gen kounye a sou dwòg antiretwoviral ki pwolonje lavi, pifò te kòmanse nan jis kèk ane ki sot pase yo. Objektif la se genyen 15 milyon nan terapi pa 2015, ki pral mande $7 milya plis chak ane.

Rechèch ki sot pase yo te montre ke moun ki sou tretman prèske pa janm enfekte nenpòt lòt moun - yon reyalite ki te mennen nan apèl la pou "tretman kòm prevansyon."

“Se ta yon echèk ekstraòdinè. . . si kontrent finansye yo tronke kapasite nou pou kòmanse fini ak SIDA, jis lè syans la te montre nou ke objektif sa a se possible,” te di Diane V. Havlir, yon doktè SIDA nan University of California nan San Francisco ak ko-prezidan nan 19yèm lan. Konferans Entènasyonal SIDA.

Kòm nan tout reyinyon sa yo, seremoni ouvèti a te prezante yon melanj eklèktism nan oratè, ki gen ladan DC Majistra Vincent C. Gray ak yon fanm 24-zan ki gen VIH ki soti nan Zimbabwe. Prezidan Obama pa te prezan. Kathleen Sebelius, sekretè sante ak sèvis imen, te reprezante administrasyon an.

Li te anonse kat patenarya piblik-prive pou amelyore aksè a swen pou VIH nan peyi Etazini epi sitou pou anpeche moun abandone swen. Se sèlman 28 pousan Ameriken ki gen enfeksyon an yo trete kounye a pi byen.

Fanm Zimbabwe an, Annah Sango, te pale pou fanm yo, ki se majorite nouvo ka yo nan Afrik, ak pou moun ki nan peyi kote stigma kenbe yon atak konplè sou epidemi an.

Li te di moun k ap koute yo nan gwo sal ki fè nwa a ke li t ap fè tranzisyon pou l vin adilt e li “ta renmen fè sa nan yon espas ki an sekirite ki pèmèt mwen jwenn aksè ak egzèse tout dwa mwen yo, yon espas ki an sekirite ki pral pèmèt mwen vin pi bon mwen kapab. dwe nan lavi. Ki jan ou te responsab nan kreye espas sa a pou mwen ak tout lòt moun?”

Nan la rasanble sou Mall la nan apremidi, plizyè santèn aktivis VIH/SIDA ak moun k ap viv ak viris la te mande pou pi bon mache dwòg antiretwoviral, èd pou moun ki gen ti revni sou lis datant pou medikaman sibvansyone, ak plis lajan pou sekou entènasyonal SIDA.

Ki te mete yon chemiz ki di "VIH pozitif," Rick Kennedy te koute lidè rasanbleman yo pandan li menm ak yon zanmi l te leve yon drapo Kanadyen nan gwo chalè a. Kennedy te di ke li te rekonesan ke li menm ak lòt moun ki gen VIH yo te pèmèt yo antre nan Etazini legalman apre administrasyon Obama a leve yon entèdiksyon US sou moun li te ye ki gen VIH-pozitif antre nan peyi a.

“SIDA poko fini toujou; pa gen gerizon toujou,” Kennedy, 58 an, direktè egzekitif Rezo SIDA Ontario. “Nou se moun, pa pwason. Ou pa ka jis medikaman nou epi lage nou. Nou toujou bezwen travay di pou konekte moun ak tretman ak swen epi kenbe yo la.”

Kennedy te di ke li pral patisipe nan konferans lan semèn sa a. Lè Kennedy te mande sa li te panse de Weinstein ki te fè referans ak aktivis VIH/SIDA yo te vin “parese,” Kennedy te di: “Te gen kèk satisfaksyon. Sa fè 30 an batay pou anpil nan nou. Nou bezwen renouvle nou. Se youn nan bagay yon konferans mondyal fè.”

Jis anvan seremoni ouvèti yo, anviwon de douzèn moun, akonpaye pa eksplozyon ki sòti nan yon vuvuzela, te mache devan sal la pou pwoteste kont lwa imigrasyon ameriken ki entèdi antre pou moun ki te pwoklame dwòg ak jennès.

Anpil moun te tatoue anpil, gen kèk ki te mete yon kouwòn Estati Libète an plastik vèt ak kèk te pote parapli wouj ki gen eslogan "Se sèlman dwa ki ka sispann mal yo."
Pandan plizyè minit, yo chante, "Pa gen anyen sou nou san nou." Yon manm nan odyans lan te kanpe epi li te mande, "Ki jan ou ka fè yon konferans lejitim lè kèk nan popilasyon ki pi afekte yo pa ka patisipe?"

Gwoup la te swiv règ yo pou manifestasyon yo nan konferans entènasyonal SIDA - konsizyon ak mank de vyolans. Gen kèk nan tan lontan an pa te byen konpòte yo. Nan plizyè konferans, oratè yo ak òganizatè yo te salye ak fo san.

Lè sa a, Sekretè Sante ak Sèvis Imen Tommy Thompson te andire kontinyèl kòn ak rèl "wont, wont!" nan konferans 2002 la nan Barcelona.
Absans Obama a se lòt pwen bonè nan konfli.

Yon pòtpawòl Mezon Blanch te di, "Orè prezidan an ap anpeche l ouvri konferans lan." Li te note ke anpil chèf deta pa te parèt nan konferans anvan yo.

Nan brèf nouvèl la, si li pa kontan ak desizyon prezidan an, ko-prezidan konferans lan, Havlir te di diplomatikman: “Nou trè, trè fyè de sa administrasyon Obama a te fè pou repons SIDA a. Nou desi nou p ap gen chans di l dirèkteman."

Depite Barbara Lee (D-Calif.) te vin nan defans prezidan an. Lee, ki te ale nan premye konferans li sou SIDA a, nan Durban, Lafrik di sid, nan lane 2000, dezan apre li te eli, di: “Li pa sèlman pale, li fè mache a. "Nou konnen prezidan Etazini sa a jwenn li."

Òganizatè rasanbleman Fondasyon Swen Sante SIDA yo te mande konpayi pharmaceutique pou yo bese pri medikaman atravè mond lan epi pou Etazini ak lòt peyi rich yo mete plis lajan nan batay mondyal kont viris la.

Whitney Engeran-Cordova, direktè sante piblik fondasyon an, te di ke gouvènman federal la bezwen ranfòse finansman pou Pwogram Asistans Medikaman SIDA ki bay medikaman pou moun ki pa gen anpil revni. Pwogram nan kounye a gen plis pase 2,000 pasyan sou lis datant nan tout peyi a, li te di.

"Fòmil pou kontwòl SIDA se si tout moun k ap viv ak VIH epi ki pa konnen li resevwa tretman, Lè sa a, kantite viris ki ka transmèt ta kòmanse desann," Engeran-Cordova te di anvan rasanbleman an. “Men, ki jan nou sipoze fè sa lè . . . nou pa menm ka trete moun ki konnen [yo gen VIH oswa SIDA] kounye a?”

Plizyè aktivis te site nesesite pou kwape viris la an patikilye gwoup demografik kote li gaye pi rapid, tankou pami Latino, Afriken Ameriken ak fanm. Eta Sid yo tou wè plis ka, Engeran-Cordova te di.

Jesse Brooks, yon aktivis nan Oakland, Kalifòni, te di: “Nou gen tout zouti pou nou sispann VIH si nou te fè tout moun teste epi trete yo,” te di ke li te viv ak SIDA depi 1993. “Pa gen moun isit la, espesyalman nan Etazini. , ta dwe sou yon lis datant pou medikaman ki sove lavi yo."

Shannon Gooden, 32, nan Dallas te di ke li enkyete sou moun ki pi afekte pa VIH/SIDA ki pa t 'kapab patisipe nan konferans lan oswa rasanbleman.

Gooden te di: “Sa a se yon kalite sitiyasyon predikasyon nan koral la deyò. "Moun ki bezwen isit la - moun ki pa fè tès yo, moun ki bezwen resous - yo pa isit la."

Tradisyonèlman, Konferans Entènasyonal SIDA konsakre yon espas pou aktivis kominotè yo rele Global Village ki ouvè pou piblik la gratis. Global Village ane sa a, sou nivo pi ba sant konvansyon an, kouvri plis pase 170,000 pye kare. La, gwoup aktivis lokal ak entènasyonal yo pral òganize yon ti joupa rezo, òganize atelye ak pwojeksyon fim, epi ankouraje ekspozisyon atizay pandan tout Vandredi. Vilaj la gen ladan tou yon Pavilion Jèn pou aktivite jèn yo dirije ak yon etap prensipal pou pèfòmans an dirèk mizik, teyat ak dans.

Emisyon an dirèk sou sesyon ouvèti ak fèmti konferans lan, ansanm ak yon seleksyon lòt reyinyon ki gen anpil pwofil, yo pral difize nan Global Village la ak sou sit wèb Kaiser Family Foundation nan kff.org/aids2012.

SIDA 2012: Mach "Keep the Promise" rasanble plis pase 2,000
Mas nan DC rele atansyon sou VIH ak SIDA devan konferans entènasyonal sou maladi a