Chanm Reprezantan yo bat Administrasyon sou SIDA mondyal, bidjè $193M plis pou finansman mondyal SIDA pase Mezon Blanch

In Pledwaye, Nouvèl pa AHF

Malgre yon pwopozisyon 5%, oswa $2 milya rediksyon nan finansman operasyon etranje yo nan Apwopriyasyon ane pase a, Pwojè lwa House ta kenbe finansman mondyal SIDA nan nivo ane pase a pou kontinye sipò solid Etazini pou pwogram mondyal SIDA ki gen respè pou sove lavi tankou PEPFAR ak Global Fund to Fight. SIDA, Tibèkiloz, ak Malarya; sa a se yon gwo kontras ak rediksyon Administrasyon Obama a mande nan finansman SIDA.

WASHINGTON (21 me 2012)—SIDA Fondasyon Swen Sante (AHF), ki bay sèvis swen ak tretman SIDA a plis pase 170,000 moun nan 26 peyi atravè lemond, felisite Chanm Reprezantan Ameriken an pou bidjè 193 milyon dola plis nan pwogram mondyal SIDA nan 2013 Foreign Operations & Appropriations Bill pase Prezidan Obama te pwopoze. Malgre yon rediksyon 5%, oswa $2 milya dola nan depans jeneral operasyon etranje yo nan Pwojè lwa sou Apwopriasyon Ane Fiskal 2012 la, bidjè House la ta kenbe nivo finansman aktyèl yo. Sa a se yon gwo diferans ak demann san parèy Administrasyon an pou yon rediksyon nan finansman mondyal SIDA.

“AHF ta renmen remèsye Depite Kay Granger (R-TX) pou lidèchip kontinyèl li sou pwoblèm sa a, ak Depite Nita Lowey (D-NY) paske li montre ke yon repons solid nan epidemi mondyal SIDA a gen gwo sipò inite toulede bò. Nan pwojè lwa Lasanble a, finansman pou Plan Ijans Prezidan an pou Sekou SIDA rete nan nivo 2012 li, alòske dapre bidjè Prezidan Obama pwopoze a, finansman ak depans total pou PEPFAR yo ta redwi, sa vle di mwens moun ki pran tretman ak mwens lavi sove,” te di. Tom Myers, Chèf Afè Piblik AHF a, ki fè remake ke Depite Granger se Prezidan Soukomite Komite Apwopriyasyon Chanm yo sou Eta, Operasyon Etranjè, ak Pwogram Konsènan, epi Depite Lowey se manm klasman Soukomite a. “Soukomite a konprann ke nou pa ka reyalize objektif yon 'jenerasyon ki pa gen SIDA' lè nou koupe finansman mondyal pou SIDA. Nou rekonesan anvè lejislatè sa yo k ap travay pou kenbe yon priyorite nan pwogram swen ak tretman SIDA tankou PEPFAR, sitou apre plizyè etid te montre ke tretman se kle pou kontwole epidemi an. Epi pou Kongrè a fè sa nan yon moman kote bidjè jeneral Apwopriyasyon Etranje a te koupe pa plis pase de milya dola montre yon angajman menm pi enpresyonan nan konbat SIDA.”

Operasyon Etranjè ak Finansman Afektasyon — FY 2012 vs FY 2013                                           

Sa a se yon snapshot nan nivo finansman ane apre ane ke Kongrè a ak Administrasyon an pwopoze:

  1. Total FY2012 te adopte, ni pou PEPFAR bilateral ak Fon Global, $5.543 milya dola; ak PEPFAR kontablite pou $ 4.243 milya dola, ak Fon Global nan $ 1.3 milya dola;
  1. Finansman Prezidan Obama pou ane fiskal 2013 la pwopoze pou tou de pwogram yo se $5.35 milya; $3.7 milya pou finansman bilateral PEPFAR ak $1.650 milya pou Fon Global;
  2. Afektasyon House FY2013 la se $5.543 milya dola, nan menm pwopòsyon ak FY2012 te adopte. Pwojè lwa kay la bay:
    1. $4,242,860,000 pou pwogram bilateral yo, PEPFAR
    2. $1,300,000,000 pou Fon Global la
    3. $5,542,860,000 TOTAL, ki se menm jan ak nivo FY2012 la ak $192,860,000 pi wo a demann bidjè Prezidan an.

PEPFAR se te rezilta angajman inogirasyon Prezidan Bush te fè nan ane 2003 Eta Inyon an pou mennen de milyon Afriken ki pozitif pou VIH ak lòt moun nan tretman epi anpeche sèt milyon nouvo enfeksyon VIH atravè yon pwogram senkan, $15 milya dola ameriken finanse. Kounye a li opere nan 15 peyi konsantre epi li reklame pou sipòte tretman antiretwoviral pou 1.4 milyon moun atravè lemond. PEPFAR se te youn nan pwogram imanitè mondyal ki gen plis siksè nan dènye memwa, bay swen medikal pou dè milyon de moun ki gen VIH/SIDA, li te bay espwa 33 milyon moun ki gen VIH/SIDA nan mond lan.

Avètisman Aksyon: Enskri pou w sispann ogmante pri sou “Kwad” Gilead la.
Gwo Rig 'Kapòt Nasyon' AHF monte nan Dallas & Ft. Worth, Texas!