Pa gen bo AHF pou bòykot Hershey kontinye nan magazen Times Square

In Pledwaye, Nouvèl pa AHF

Defansè SIDA yo mande piblik la pou l kontinye bòykote chokola Hershey Company poutèt li te rejte Hershey Trust nan Milton Hershey School yon ti gason 13 zan akoz adolesan an gen VIH pozitif.

Pote siy ak bandwòl ki di, "Pa gen bo pou Hershey: www.EndHIVStigma.org," defansè yo pral mande pou Hershey—ki finanse lekòl la—denonse diskriminasyon an epi enskri ti gason an.

NEW YORK (13 mas 2012)⎯Fondasyon Swen Sante SIDA (AHF) ap mande piblik la pou kontinye yon bòykot nan tout peyi a Konpayi Hershey sou diskriminasyon SIDA Lekòl Milton Hershey. Lekòl Milton Hershey—yon lekòl pansyon prestijye pou etidyan bousdetid ki gen revni fèb yo finanse pa Hershey Company—fèk te rejte yon ti gason 13 zan pou admisyon li te site sitiyasyon VIH-pozitif li kòm rezon ki fè, li te rele l yon “menas dirèk pou sante ak sekirite”. lòt moun.” Defansè AHF ak SIDA ap mande piblik la pou li abandone tout pwodwi Hershey lè y ap achte sirèt ak chokola.

Nan vil Nouyòk, sou Jedi 15 mas soti 11:00 am rive 12:30 pm, plizyè douzèn defansè SIDA—kèk yo abiye ak kostim "Hershey Kisses"—ap rasanble epi pwoteste kont deyò bato a. Magazen Hershey nan Times Square pote siy ak bandwòl ki di: "Pa gen bo pou Hershey." Gwoup la te lanse tou yon sit entènèt www.EndHIVSstigma.org kote piblik la ka aprann plis sou ka a, aprann enfòmasyon sou VIH/SIDA epi voye lèt elektwonik bay twa manm konsèy konpayi Hershey ki chita tou nan konsèy la. Milton Hershey School Trust, mande yo pou yo denonse diskriminasyon an epi fasilite ti gason an antre nan lekòl la.

  • KI SA: BOYKOT HERSHEY STORE AK PWOTESYON SIDA—Bòykot 'Pa gen bo pou Hershey' vize diskriminasyon SIDA nan Milton Hershey School
  • : (pwotestasyon New York) Jedi 15 mas soti 11:00 AM pou 12:30 PM (Eastern)
  • KI KOTE: Devan magazen Hershey, Times Square 48th ak Broadway (1593 B'way) New York NY 10019
  • KI MOUN KI: Defann SIDA ak bandwòl ak siy, "Pa gen bo pou Hershey: www.EndHIVStigma.org
  • KONTAK: Jessica Reinhart, AHF Grassroots Community Manager Cell: (323) 203-6146

“N ap mande piblik la pou voye mesaj la bay Hershey ke pa gen 'Pa gen bo pou Hershey' pandan Hershey kontinye sou chemen diskriminasyon ak inyorans li jan yo montre nan rejte lekòl Hershey a yon elèv ki gen 13 an ki kalifye sèlman akòz sèlman. sitiyasyon VIH-pozitif li,” te di Michael Weinstein, Prezidan Fondasyon Swen Sante SIDA. “Finalman, se Hershey Company li menm, kòm prensipal finansman lekòl la, ki dwe reponn pou desizyon an pa admèt ti gason an—yon desizyon ki te alimenté pa prejije ak laperèz. Si Hershey se vrèman yon konpayi ki kwè nan kwayans responsablite sosyal li nan 'angajman anvè konsomatè, kominote ak timoun', li pral denonse diskriminasyon ilegal ak repiyan sa a epi enskri ti gason an nan lekòl la. Pandan se tan, nou planifye pou sèvi ak pouvwa pòch la pou fè Hershey wont lè nou mande piblik ki achte chokola pou yo pa achte sirèt Hershey.”

Yon ti tan apre nouvèl te parèt jis anvan Jounen Mondyal SIDA, 1ye desanm 2011, konsènan rejè lekòl la pou ti gason ki gen VIH la, AIDS Healthcare Foundation te òganize yon konferans pou laprès nan Washington DC pou anonse lansman yon kanpay kont diskriminasyon VIH/SIDA nan Hershey. Lekòl nan Pennsilvani ak nan sipò pou pwosè diskriminasyon federal la te depoze sou non yon ti gason 13-zan ki te rejte pou admisyon nan Hershey klèman akòz sitiyasyon VIH-pozitif li. Nan evènman an, AHF te anonse volonte l pou l kontribiye jiska $50,000 pou sipòte yon pwosè AIDS Law Project of Pennsylvania te depoze sou non ti gason an e li te eksprime indignasyon moral li nan ka a.

Dapre Associated Press (Reklamasyon: Lekòl Hershey rejte Pa. Boy ki gen VIH-Pozitif, Pa Peter Jackson, 12/1/11): “Yon lekòl pansyon prive ki konekte ak konpayi chokola Hershey di ke li t ap eseye pwoteje lòt elèv lè li te refize admisyon nan yon adolesan nan zòn Philadelphia paske li gen VIH-pozitif. Pwojè Lwa SIDA nan Pennsilvani te depoze yon pwosè nan non ti gason yo pa idantifye nan Tribinal Distri Ameriken an nan Philadelphia nan Mèkredi, pou reklame Lekòl Milton Hershey pou elèv ki defavorize yo vyole Lwa Ameriken andikape yo. Ofisyèl lekòl yo te rekonèt ke ti gason 13-zan yo te refize admisyon akòz kondisyon medikal li. Yo te di ke yo kwè li nesesè pou pwoteje sante ak sekirite 1,850 lòt moun ki enskri nan enstitisyon rezidansyèl la, ki sèvi timoun nan klas pre-matènèl jiska 12yèm ane ak kote elèv yo ap viv nan kay ki gen 10 a 12 lòt moun.”

"Iyorans lidèchip Hershey Lekòl la montre se inakseptab epi li montre jis konbyen travay ki gen pou fèt pou kraze laperèz ak move enfòmasyon ki toujou antoure maladi sa a plis pase 25 ane apre Ryan White," te ajoute Weinstein AHF.

Ryan Blan se te yon adolesan Ameriken ki soti nan Kokomo, Indiana ki, nan mitan ane 1980 yo, yo te mete deyò nan lekòl presegondè paske li te VIH-pozitif. Yon batay legal long ak lekòl la te vini ak White te vin tounen yon fòs galvanising nan edike peyi a sou VIH & SIDA nan yon moman kote move enfòmasyon sou maladi a te gaye toupatou. Apre lanmò li an 1990, Kongrè Ameriken an te pase yon gwo moso lejislasyon yo te rele nan onè li, la. Ryan White CARE Lwa, ki bay finansman pou pwogram VIH/SIDA pou Ameriken ki gen ti revni.

"Se malere ke Hershey te montre yon mank de konesans chokan sou reyalite debaz sou VIH ak fason li gaye, epi yo pito reyaji ak inyorans ak prejije," te di. Jessica Reinhart, Grassroots Community Manager for AIDS Healthcare Foundation ak yon òganizatè kle nan manifestasyon Valentine a. “Sa a se yon opòtinite ekselan pou edike piblik la sou VIH, enkli lefèt ke moun ki ap viv ak VIH/SIDA pa reprezante yon gwo risk pou lòt moun epi jeneralman yo pa bezwen okenn atansyon medikal espesyal ki pa ka jwenn nan vizit medikal nòmal. .”

Li te ajoute: "Anplis de sa, moun ta dwe konnen ke etid resan yo te montre ke moun ki gen VIH sou tretman yo se jiska 96% ki pa enfektye. Poutèt sa, moun ki sou tretman yo pa yon menas pou sante ak sekirite lòt moun. Jenn gason an nan kesyon an pa reprezante yon 'menas dirèk' pou pèsonn e Hershey ta dwe admèt li nan lekòl la pou kòmanse edikasyon li vle.”

AHF mande 'Kisa ki pouri nan FDA?' nan nouvo anons Politico Playbook
AHF Ouvè Sant Byennèt nan South Beach Ofri gratis Tès VIH ak STD