Manifestan SIDA yo di: Pa gen bo pou Hershey

In Pledwaye, Nouvèl pa AHF

Defansè SIDA yo pral òganize yon manifestasyon andeyò katye jeneral konpayi Hershey la nan Hershey, Pennsilvani sou rejè "akseptab" yon ti gason 13 zan pou enskripsyon nan lekòl Milton Hershey akòz sitiyasyon VIH-pozitif li.

Pote siy ak bandwòl ki di "Pa gen bo pou Hershey: www.EndHIVSstigma.org,” Defansè yo pral mande pou konpayi Hershey la—ki finanse lekòl la—denonse diskriminasyon an epi fasilite enskripsyon ti gason an imedyatman.

SIDA Fondasyon Swen Sante (AHF) pral dirije yon pwotestasyon nan la Konpayi Hershey on Madi, 24 janvye a 11:00 AM lès deyò a Katye jeneral konpayi Hershey (100 Crystal A Dr., Hershey, PA), sou diskriminasyon SIDA Milton Hershey School la. Lekòl Milton Hershey—yon lekòl pansyon pou elèv ki gen revni fèb yo te finanse pa Hershey Company—fèk te rejte yon ti gason 13 zan pou admisyon li te site sitiyasyon VIH-pozitif li kòm rezon, li te rele l yon “menas dirèk pou sante ak sekirite lòt moun”. .” Plizyè douzèn defansè SIDA—gen kèk ki abiye ak kostim “Hershey Kisses”—pral pwoteste kont andeyò Hershey Company pou pote pankat ak bandwòl ki di: “Pa gen bo pou Hershey”. Gwoup la te lanse tou yon sit entènèt www.EndHIVSstigma.org kote piblik la ka aprann plis sou ka a, aprann enfòmasyon sou VIH/SIDA epi voye lèt elektwonik bay twa manm konsèy konpayi Hershey ki chita tou nan konsèy la. Milton Hershey School Trust, mande yo pou yo denonse diskriminasyon an epi fasilite ti gason an antre nan lekòl la.

 

"Diskriminasyon flagran ak inyorans Hershey montre nan ka sa a se tou senpleman inakseptab. Finalman, se Hershey Company li menm, kòm prensipal finansman lekòl la, ki dwe reponn pou desizyon an pa admèt ti gason an—yon desizyon alimenté pa prejije ak laperèz,” Michael Weinstein, Prezidan SIDA Swen Sante Fondasyon te di. "Si Hershey se vrèman yon konpayi ki kwè nan kwayans responsablite sosyal li nan 'angajman anvè konsomatè, kominote ak timoun', li pral denonse diskriminasyon ilegal ak repiyan sa a epi imedyatman fasilite enskripsyon ti gason an nan lekòl la."

 

Ki sa: Manifestasyon nan Milton Hershey School sou Diskriminasyon SIDA
KI LÈ: Madi 24 janvye a 11:00 AM (LÈS)
KOTE: Milton Hershey School, 100 Crystal A Drive, Hershey, PA 17033
KI MOUN KI: Plizyè douzèn defansè SIDA, kèk abiye ak kostim jeyan "Hershey's Kisses", ki pote bandwòl ak siy ki fèt alamen ki di "Pa gen bo pou Hershey: www.EndHIVStigma.org
KONTAK: Lori Yeghiayan, AHF Communications, Cell: (323) 377-4312
Jessica Reinhart, Grassroots Community Manager, Cell: (323) 203-6146

Yon ti tan apre nouvèl te parèt jis anvan Jounen Mondyal SIDA, 1ye desanm 2011, konsènan rejè lekòl la pou ti gason ki gen VIH la, AIDS Healthcare Foundation te òganize yon konferans pou laprès nan Washington DC pou anonse lansman yon kanpay kont diskriminasyon VIH/SIDA nan Hershey. Lekòl nan Pennsylvania ak nan sipò nan pwosè diskriminasyon federal depoze sou non yon ti gason 13-zan ki te rejte pou admisyon nan Hershey klèman akòz sitiyasyon VIH-pozitif li. Nan evènman an, AHF te anonse volonte l pou l kontribye jiska $50,000 pou sipòte yon pwosè SIDA te depoze. Pwojè Lwa nan Pennsylvania an non ti gason an ak eksprime outraj moral li nan ka a.

Dapre Associated Press (Reklamasyon: Lekòl Hershey rejte Pa. Boy ki gen VIH-Pozitif, Pa Peter Jackson, 12/1/11): “Yon lekòl pansyon prive ki konekte ak konpayi chokola Hershey di ke li t ap eseye pwoteje lòt elèv lè li te refize admisyon nan yon adolesan nan zòn Philadelphia paske li gen VIH-pozitif. Pwojè Lwa SIDA nan Pennsilvani te depoze yon pwosè nan non ti gason yo pa idantifye nan Tribinal Distri Ameriken an nan Philadelphia nan Mèkredi, pou reklame Lekòl Milton Hershey pou elèv ki defavorize yo vyole Lwa Ameriken andikape yo. Ofisyèl lekòl yo te rekonèt ke ti gason 13-zan yo te refize admisyon akòz kondisyon medikal li. Yo te di ke yo kwè li nesesè pou pwoteje sante ak sekirite 1,850 lòt moun ki enskri nan enstitisyon rezidansyèl la, ki sèvi timoun nan klas pre-matènèl jiska 12yèm ane ak kote elèv yo ap viv nan kay ki gen 10 a 12 lòt moun.”

Nan moman konferans pou laprès Washington DC an Desanm, Weinstein te deklare: “Nou imilye moralman pa diskriminasyon flagran Lekòl Hershey montre nan ka sa a. Kòm pi gwo òganizasyon mondyal SIDA a, nou pa t santi tankou AHF te kapab kanpe san yo pa ofri sipò pou AIDS Law Project of Pennsylvania ak pwosè a yo te depoze sou non elèv la. Inyorans lidèchip Hershey Lekòl la montre pa akseptab e li montre jis konbyen travay ki gen pou fèt pou kraze laperèz ak move enfòmasyon ki toujou antoure maladi sa a plis pase 25 ane apre Ryan White.”

Ryan Blan se te yon adolesan Ameriken ki soti nan Kokomo, Indiana ki, nan mitan ane 1980 yo, yo te mete deyò nan lekòl presegondè paske li te VIH-pozitif. Yon batay legal long ak lekòl la te vini ak White te vin tounen yon fòs galvanising nan edike peyi a sou VIH & SIDA nan yon moman kote move enfòmasyon sou maladi a te gaye toupatou. Apre lanmò li an 1990, Kongrè Ameriken an te pase yon gwo moso lejislasyon yo te rele nan onè li, la. Ryan White CARE Lwa, ki bay finansman pou pwogram VIH/SIDA pou Ameriken ki gen ti revni.

"Se malere ke Hershey School ak Hershey Company te montre yon mank de konesans chokan sou reyalite debaz yo sou VIH ak fason li gaye, epi yo pito reyaji ak inyorans ak prejije," te di. Jessica Reinhart, Grassroots Community Manager for AIDS Healthcare Foundation ak yon òganizatè kle nan manifestasyon an. "Nou kwè ke sa a se yon opòtinite ekselan pou edike piblik la sou VIH ki gen ladan lefèt ke moun ki ap viv ak VIH/SIDA pa reprezante yon gwo risk pou lòt moun epi jeneralman yo pa bezwen okenn atansyon medikal espesyal ki pa ka jwenn atravè. vizit medikal nòmal.”

Li te ajoute: "Anplis de sa, moun ta dwe konnen ke etid resan yo te montre ke moun ki gen VIH sou tretman yo se jiska 96% ki pa enfektye. Poutèt sa, moun ki sou tretman yo pa yon menas pou sante ak sekirite lòt moun. Nou espere ke Hershey School ak Hershey Company pral wè erè nan fason yo, konprann ke jèn gason an nan kesyon an pa reprezante yon 'menas dirèk' pou pèsonn epi admèt li nan lekòl la pou kòmanse edikasyon li vle.”

# # #

AIDS Healthcare Foundation (AHF), pi gwo òganizasyon mondyal SIDA, kounye a bay swen medikal ak/oswa sèvis bay plis pase 123,000 moun nan 26 peyi atravè lemond nan peyi Etazini, Lafrik, Amerik Latin/Karayib, Rejyon Azi/Pasifik la ak Ewòp lès. www.aidshealth.org

Lori Yeghiayan Friedman
Asoc. Dir. nan Kominikasyon
Fondasyon Swen Sante SIDA
Telefòn: (323) 377-4312
[imèl pwoteje]

Jessica Reinhart
Manadjè Kominote Grassroots
Fondasyon Swen Sante SIDA
Telefòn: (323) 203-6146
[imèl pwoteje]

Ged Kenslea
Direktè Kominikasyon yo
Fondasyon Swen Sante SIDA
Telefòn: (323) 791-5526
[imèl pwoteje]

Alèt Aksyon: FDA, kisa ou dwe kache sou PrEP?
Yon Medikaman Ki Anpeche Transmisyon VIH: Kisa Ki Kapab Mal?