AHF pral òganize pwosesyon antèman "Jou mò yo" pou l pwoteste kont pri dwòg Gilead pou SIDA.

In Pledwaye, Nouvèl pa AHF

Defansè SIDA yo pwoteste kont pri Gilead la nan dwòg SIDA, Atripla, pou nasyon an. Pwogram Asistans Medikaman pou SIDA Hard-Hit (ADAP); Plis pase 6,500 Ameriken yo sou lis datant ADAP nan 12 eta

Apre yon pwosesyon antèman mok kat machin soti nan Oakland pou rive nan vil Foster, patisipan yo te òganize yon antèman fo deyo nan katye jeneral Gilead, yo te mete mask ki eskèlèt, yo te abiye an nwa, epi yo te pote yon sèkèy an memwa moun ki te mouri pandan yo sou lis datant ADAP yo.

-

Plizyè patizan defansè SIDA yo te patisipe nan yon pwosesyon antèman ak mok pwotestasyon "mouri nan" ki te òganize pa Fondasyon Swen Sante SIDA (AHF), on Mèkredi 2 novanm kòmanse nan Oakland epi vwayaje nan katye jeneral Gilead Sciences Inc. nan Foster City, pou pwoteste kont konpayi an pri pou medikaman VIH/SIDA li yo. Pwosesyon antèman kat machin, ki te dirije pa de eskòt fineray, te kòmanse nan Oakland epi tou dousman te pran wout li sou pon San Mateo a, vwayaje prèske 30 mil nan katye jeneral Foster City Gilead Science la, kote manifestan yo te onore epi sonje moun ki te mouri nan SIDA. pandan y ap sou SIDA Pwogram Asistans Dwòg (ADAP) lis datant. Defansè SIDA yo te mete mask kilè eskèlèt, abiye an nwa, e yo te kenbe bandwòl ak pank ki te fèt a lamen ak mesaj la: "Gilead, fè sa ki dwat!" osi byen ke pote yon sèkèy 4 pye x 2 ½ pye.

Fok pwosesyon antèman an ak pwotestasyon "mouri-an" te fèt pou mete aksan sou kriz grav ADAP nasyon an ap fè fas a, yon rezo pwogram federal ak leta finanse ki bay tretman VIH pou sove lavi moun ki gen ti revni, moun ki pa gen asirans, ak moun ki pa gen ase asirans k ap viv ak VIH. /SIDA nan tout peyi a. Objektif defansè yo se pou sansibilize piblik la ak edike manm kominote yo—ki gen ladan anplwaye Gilead yo—konsènan pri gwo ke pwogram gouvènman yo ap peye pou medikaman Gilead la, Atripla (efavirenz & tenofovir & emtricitabine)—aktyèlman $10,000 pou chak pasyan, pou chak pasyan. ane pou ADAP.

Pwosesyon antèman an ak pwotestasyon "mouri nan" te fè eko twa menm jan an manifestasyon "mouri-an". ak yon pwotestasyon "grenn-boutèy"., ki te fèt dènyèman deyò katye jeneral Foster City Gilead Sciences Inc. Anplis de sa, AIDS Healthcare Foundation te deja pibliye yon reklam televizyon 30 segonn: "Gilead: Pri dwòg SIDA pou mouri pou."  Anons la, ki te parèt sou MSNBC ak CNN nan San Francisco, Foster City ak zòn ki antoure yo, te ankouraje konpayi an pou l bese pri imedyatman epi te dirije telespektatè yo pou voye yon lèt elektwonik bay CEO Gilead John Martin lè w vizite www.2gilead.org.

Pwotestasyon sa a te kowenside ak fèt tradisyonèl Meksiken an, "Jou mò yo", ki pote moun ansanm pou sonje, priye pou, ak selebre zanmi ak manm fanmi ki te mouri. Se konsa, nan lespri fèt la, manifestan yo te sonje moun ki te mouri pandan yo sou lis datant ADAP yo e yo te voye yon mesaj ke anpil lavi yo toujou an danje.

Apati 27 oktòb, gen 6,689 moun sou lis datant nan douz eta yo, selon ADAP Gade, pibliye regilyèman pa National Alliance of State and Territorial AIDS Directors (NASTAD). Kantite total moun ki nan pwogram nan ki swa yo te retire nan pwogram nan, yo te mete sou yon lis datant oswa ki pa kapab enskri akòz kalifikasyon bese se omwen 7,415. Dekonpozisyon an se jan sa a:

  • 6,689 sou lis datant (jan NASTAD rapòte)
  • 445 moun tonbe (NASTAD rapòte tou)
  • 281 moun ki pa kapab enskri paske yo te pi ba elijibilite (Chif sa a gen anpil chans pi wo paske estimasyon AHF a baze sou chif enskripsyon nan ane fiskal 2009, done ki pi resan pou tout ane ki disponib.)

"Li enpòtan pou fè mesaj sa a klè pou anplwaye Gilead yo, paske pwogram ki te gen anpil fwa ke gouvènman an finanse tankou ADAP te fè fas ak avaris Gilead la," te di. Eileen Garcia, Manadjè Community Outreach pou AHF ak youn nan lidè manifestasyon an. “Atripla se youn nan medikaman Gilead ki pi vann pou SIDA, e kòm sa li reprezante plis pase 20% nan depans ADAP epi li pote plizyè milyon revni pou konpayi an. Jodi a, pri yon sèl medikaman sa a se plis pase $10,000 pa ane, epi ADAP tou senpleman pa kapab peye pou sa a ansanm ak lòt medikaman SIDA san soulajman pri. Etandone ke Atripla yo vann 'a pri' pou $600 pa ane nan peyi devlope yo, Gilead te kapab bese pri li anpil, pandan y ap kontinye fè yon gwo pwofi, men li pa fè sa."

Background sou ADAP

Ak bidjè leta yo te vin mens epi ogmante kantite travayè ki pap travay san asirans sante, anpil eta te oblije limite enskripsyon nan Pwogram Asistans Medikaman SIDA yo. Kounye a, gen prèske 6,689 moun sou lis datant pou resevwa medikaman SIDA ki sove lavi nan douz eta. Dè santèn de pasyan ki nan bezwen yo ap ajoute nan lis datant la chak semèn. Anplis de sa, plizyè milye lòt Ameriken k ap viv ak VIH/SIDA yo te retire nan pwogram nan oswa yo te fè yo pa kalifye pou resevwa medikaman atravè ADAP akòz kondisyon kalifikasyon ki pi sevè.

Nan tout peyi a, ADAP yo sèvi plis pase 165,000 moun, sa ki reprezante yon tyè nan moun ki pran tretman SIDA Ozetazini Malerezman, bezwen pwogram sa yo ogmante chak ane, pandan plis moun vin enfekte ak dyagnostike ak VIH/SIDA; chak ane, plizyè milye pasyan VIH ki fèk dyagnostike yo ale nan ADAP paske yo pa kapab peye medikaman yo.

“Rezo Pwogram Asistans Medikaman SIDA nan peyi a fè fas ak sikonstans dezespere akòz pri wo medikaman tankou Atripla Gilead la. AHF vle travay an patenarya ak Gilead pou jwenn solisyon pou ADAP epi pou kreye ak ankouraje dyalòg ak kominote a. Sepandan, toutotan konpayi tankou Gilead kontinye ap pouswiv politik pri ki konfli ak pi gwo byen, ansanm ak sante ak byennèt piblik la, nou p ap sispann mande chanjman,” te di. Dale Gluth, Direktè Rejyonal Asosye AHF, Bay Area.

Manifestasyon "Jou mò yo" mete aksan sou pri dwòg Gilead yo
AHF fè lwanj Rediksyon Fon Global nan Lachin