64,000 siyati voye inisyativ pònografi nan yon vòt nan Los Angeles

In Nouvèl pa AHF

Yon lavèy Jounen Mondyal SIDA ak yon mwa anvan dat limit soumèt pou siyati yo kalifye pou yon inisyativ bilten vòt nan tout vil la sou mezi pou mare emisyon pèmi pou fim pou granmoun pa Vil Los Angeles pou itilize kapòt nan fim pou granmoun, defansè kapòt yo te anonse ase siyati. pou kalifye mezi

Defansè FAIR (For Adult Industry Responsibility), yon kanpay pou òganize inisyativ bilten vòt la, te bezwen omwen 41,138 siyati ki kalifye (15% nan tout vòt yo te fè nan dènye eleksyon majistra a) anvan 23 desanm pou mete mezi a sou bilten vòt jen 2012 la. ; Ansyen pèfòmè fim adilt yo, ki gen ladan de ki enfekte ak VIH pandan y ap travay nan endistri a, te rejwenn ofisyèl AHF yo pou prezante petisyon bay medya yo ak ofisyèl vil yo.

LOS ANGELES (30 Novanm 2011)⎯Lavèy Jounen Mondyal SIDA ak nan kad kanpay li ap kontinye pou mande pou itilize kapòt nan fim pònografi yo te tire ak pwodui nan Kalifòni nan yon efò pou diminye pwopagasyon MST ki gen ladan VIH, SIDA. Healthcare Foundation (AHF) ansanm ak plizyè ansyen pèfòmè fim adilt—de ladan yo te pran VIH pandan y ap travay nan endistri a—yo te òganize yon konferans pou laprès jodi a, Mèkredi 30 novanm nan 10:00 AM Pasifik nan vil Los Angeles/San Fernando Neighborhood. City Hall (Van Nuys Civic Center, 14410 Sylvan Way, Van Nuys, CA 91401) pou anonse yo te rasanble ase siyati—plis pase 64,000 votè ki anrejistre—te bezwen pou kalifye yon inisyativ bilten vòt vil Los Angeles ki ta pèmèt votè Los Angeles yo pran pèz. sou yon mezi ki ta fòmèlman kondisyone emisyon pèmi pou fim granmoun pa Vil Los Angeles pou itilize kapòt nan fim adilt ki te tire ak pwodui nan Los Angeles, ki gen ladan l kolekte yon frè nan men moun k ap resevwa pèmi fim adilt pou pèmèt pou enspeksyon peryodik nan seri yo. lòd pou kontwole konfòmite. Gwoup la te rasanble siyati yo yon mwa anvan dat limit legal 23 desanm pou soumèt siyati yo.

Nan mwa Out, lè gwoup la te anonse premye plan pou yon mezi bilten vòt, Los Angeles Times te entèvyouve twa sipòtè inisyativ bilten vòt la pou blog 'LA Now' li a. Nan yon afiche blog ki gen tit "Kapòt-nan-pornografik inisyativ bilten vòt LA ap fèt," Prezidan AHF Michael Weinstein Ansanm ak Darren James ak Derrick Burts, de ansyen pèfòmè adilt ki te pran VIH pandan y ap travay nan endistri a, te pale anpil sou mank sekirite nan endistri a ak nesesite pou mezi bilten vòt la. Nan moman sa a, gwoup la te devwale fòmèlman, 'Pou Responsablite endistri granmoun' (FAIR), yon kanpay ki pral òganize rasanbleman siyati epi sipòte tout pwosesis inisyativ bilten vòt la.

“Nou fyè pou nou anonse jodi a isit la nan kè San Fernando Valley, e prèske yon mwa anvan dat limit legal nou an pou rasanble siyati, nou jwenn ase siyati votè ki anrejistre nan Konte Los Angeles pou nou soumèt petisyon nou an nan lòd. pou kalifye inisyativ bilten vòt sa a pou eleksyon jen 2012 la,” Michael Weinstein, prezidan AIDS Healthcare Foundation ak youn nan senk moun ki nonmen inisyativ bilten vòt la te di. “Kounye a, gen lwa ak lwa eta pou pwoteje pèfòmè adilt yo—men pa te gen okenn ranfòsman reyèl. Nou kwè ke pèfòmè sa yo merite pwoteksyon sante ak sekirite ki deja ofri yo anba lwa ki egziste deja, e ke tout nivo gouvènman yo bezwen patisipe nan pwoblèm sekirite travay sa a. Jiska prezan, Vil Los Angeles ak Konsèy Vil la pa t vle oswa yo pa t kapab prezante yon mosyon ki mare pèmi pou fim granmoun pou itilize kapòt nan pwodiksyon yo, oswa Konte, pou fè respekte lwa eta a. Se poutèt sa nou te dirije inisyativ bilten vòt sa a: pou pèp la—votè yo nan Los Angeles—ka deside sou pwoblèm sante ak sekirite enpòtan sa a ki afekte pèfòmè fim adilt yo.”

Òdonans sa a pral rele 'City of Los Angeles Safer Sex In The Adult Film Industry Act'. Nan mwa Out, Arlene P. Taylor, Chèf Divizyon Eleksyon an nan biwo Grefye Vil la te bay 'Tit Petisyon Ofisyèl ak Rezime' Preliminè sa a pou mezi bilten vòt yo pwopoze a jan sa endike anba a:

Endistri fim pou granmoun; Itilizasyon Kapòt; Pèmi fim; Òdonans Inisyativ.

Òdonans pwopoze a ta mande pou nenpòt moun oswa antite ki dirèkteman angaje nan kreyasyon fim pou granmoun ki gen yon pèmi anba otorite Vil Los Angeles (Vil) pou filme komèsyal yon fim pou granmoun pou kenbe kontwòl jeni ak pratik travay, tankou dispozisyon ak itilizasyon obligatwa kapòt, ase pou pwoteje anplwaye yo kont ekspoze a san oswa lòt materyèl potansyèlman enfektye ki konfòm ak lwa eta a. Òdonans yo pwopoze a ta egzije tou pou nenpòt pèmi fim yo bay anba otorite Vil Los Angeles (Vil) pou filme komèsyal yon fim pou granmoun dwe kondisyone sou konfòmite ak egzijans sa a epi enkli langaj konsènan obligasyon pou konfòme yo ak sante nan espas travay. ak règleman sekirite yo. Òdonans yo pwopoze a ta egzije Vil la tou pou fè aplikan k ap chèche pèmi pou pwodiksyon fim pou granmoun yon frè ase pou peye pou enspeksyon peryodik yo. Òdonans pwopoze a ta pral amande Kòd Minisipal Vil Los Angeles la.

# # #

"Kod Règleman Kalifòni Tit 8, Seksyon 5193 oblije pwodiktè fim granmoun yo sèvi ak pwoteksyon baryè, ki gen ladan kapòt, pou pwoteje anplwaye yo pandan pwodiksyon fim granmoun yo," te di. Brian Chase, Asistan Konsèy Jeneral pou Fondasyon Swen Sante SIDA. “Sepandan, anpil pwodiktè fim pou granmoun nan Los Angeles toujou vyole dispozisyon Kòd sa a sekirite travayè yo. Anplis de sa, dapre Seksyon 12.22(A)(13) Kòd Planifikasyon ak Zonjman Los Angeles, pwodiktè tout fim nan Vil Los Angeles, enkli fim pou granmoun, gen obligasyon pou jwenn pèmi fim tou. Pèmi sa yo bay yo ka genyen kondisyon 'ki konsistan avèk sante piblik, sekirite ak byennèt jeneral'. Nou kwè vil la deja gen otorite pou l mare pèmi fim ak itilizasyon kapòt—mesi bilten vòt sa a pral pèmèt votè yo nan Los Angeles yo pran pèz epi asire sa rive.”

Dapre langaj petisyon bilten vòt la, “Vil la oswa nenpòt moun oswa antite k ap aji nan non li pou bay oswa trete pèmi fim yo ka mande pèmi yo peye frè ansanm ak emisyon pèmi fim yo. Frè sa yo ka gen ladan frè pou bay enspektè yo pou asire konfòmite ak kondisyon sou pèmi fim yo.”

Dapre enfòmasyon ki soti nan biwo grefye vil Los Angeles, AHF ak manm yo 'Pou Responsablite endistri granmoun' (FAIR) kanpay la dwe rasanble 41,138 siyati elektè vil Los Angeles ki valab nan 120 jou pou yo ka kalifye mezi a, ki ta ka parèt sou bilten eleksyon jen 2012 la.

Weinstein te ajoute: “Nou onore pou nou jwenn jodi a plizyè ansyen aktè nan endistri fim pou granmoun pandan n ap kontinye pouse nou pou mande itilizasyon kapòt nan tout fim adilt ki te tire nan Kalifòni. “Pandan y ap pataje istwa yo jodi a, yo chak pral mete yon figi moun konvenkan sou bò nwa endistri a. Pandan kèk ane ki sot pase yo, AHF te dirije yon kanpay milti-branch ki peze pou itilize kapòt nan fim pou granmoun, e nou rekonesan ke moun ki gen kouraj sa yo prete vwa yo epi pale sou inisyativ elektè sa a.”

Istorik sou Efò Sekirite Travayè Film Adilt AHF ak Enfeksyon STD nan endistri a

Deplasman AHF pou dirije inisyativ bilten vòt sa a te pouse pa de epidemi VIH nan endistri a ak yon epidemi kontinyèl enfeksyon seksyèlman transmisib (STIs) nan endistri fim granmoun Kalifòni. Kòm yon pati nan kanpay kontinyèl li pou mande pou itilize kapòt nan fim granmoun, AHF te antreprann gwo gwo efò defans dirèkteman vize endistri a, ki gen ladan jwè kle tankou fondatè Hustler a Larry Flynt ak Vivid Entertainment Steve Hirsch; li te tou piblikman fè presyon sou ofisyèl politik ak sante nan Konte Los Angeles pou yo konfòme yo ak lwa a nan rapò legal sou ka VIH ak STD—ki gen ladan sa yo jwenn pami pèfòmè nan endistri a—epi mande pou yo sèvi ak kapòt sou seri fim nan Los Angeles. .

Anplis de sa, plizyè òganizasyon ki angaje nan pwoteje sante piblik la te mande pou itilizasyon obligatwa kapòt nan pwodiksyon fim pou granmoun, tankou Asosyasyon Medikal Ameriken, Asosyasyon Sante Piblik Ameriken, Konferans Direktè Lokal SIDA Kalifòni, Asosyasyon Kontwolè STD Kalifòni, Kowalisyon Nasyonal Direktè STD, Asosyasyon Nasyonal Ofisyèl Sante Vil ak Konte yo, Fondasyon Swen Sante SIDA ak Asosyasyon Medikal Kalifòni.

STD nan endistri fim pou granmoun nan Konte Los Angeles

Dapre Depatman Sante Piblik Konte Los Angeles (LADPH), travayè nan endistri fim granmoun yo gen dis fwa plis chans pou yo enfekte ak yon maladi seksyèlman transmisib pase manm nan popilasyon an an jeneral. LADPH te dokimante 2,013 ka endividyèl Klamidya ak 965 ka gonore pami travayè yo ant ane 2003 ak 2007. Nan peryòd avril 2004 rive mas 2008, te gen 2,847 enfeksyon STD dyagnostike pami 1,884 pèfòmè nan endistri adilt nan Konte LA. LADPH te obsève tou ke anpil travayè soufri plizyè enfeksyon, ak kèk pèfòmè ki gen kat oswa plis enfeksyon separe pandan yon ane. Anplis de sa, LADPH te deklare ke yo te rapòte jiska 25 ka VIH ki gen rapò ak endistri depi 2004. Ofisyèl sante konte yo atribiye epidemi maladi transmisib seksyèlman nan endistri pònografi a ak yon mank de ekipman pwoteksyon pou patnè, ki gen ladan kapòt. Ajans la rekòmande pou itilize kapòt pandan pwodiksyon, men li pa janm pran mezi pou asire itilizasyon yo, oswa pou pwoteje pèfòmè yo ki esansyèlman oblije mete sante yo an danje pou yo ka rete travay.

"Sa a se pa sèlman sou yon sèl endistri, men sou tout kominote nou an, kòm gaye nan maladi nan mitan pèfòmè fim granmoun yo mete tèt yo an danje ansanm ak patnè seksyèl yo nan ak deyò endistri a," te ajoute AHF a Weinstein. "Se poutèt sa nou ap pote kesyon an dirèkteman bay votè yo isit nan Los Angeles."

[diaporama 3]
  • [/ diaporama]
    Jij bloke nouvo règ ki ta ka limite aksè a asistans dwòg VIH
    AHF mande Obama pou l ofri "aksyon reyèl" sou tretman nan diskou Jounen Mondyal SIDA